10 november 2022 12:30 tot 17:00

Jaap Bergman neemt u mee in de actuele ontwikkelingen rondom een hoofdpijndossier bij veel bestuurders: de verwerking van het groot onderhoud in de jaarrekening en het effect op de bedrijfsvoering. Hij behandelt de nieuwe regelgeving. Hierbij speelt niet alleen een wijziging met betrekking tot de wijze waarop de voorziening en de dotatie bepaald worden maar ook de recente RJ-uiting (Raad van de Jaarverslaggeving) met betrekking tot het activeren van vervangingsinvesteringen. Deze wijzigingen gecombineerd met de grote hoeveelheid aan beschikbare data rond schoolgebouwen en meerjaren onderhoudsplannen maakt een en ander niet eenvoudiger. Jaap zal zijn visie geven hoe hier mee om te gaan en hoe een en ander beheersbaar blijft. Doelstelling zal moeten zijn dat er voldoende inzicht blijft en dat de administratieve lasten zoveel mogelijk worden beperkt.

Arlande organiseert deze Ronde Tafelconferentie voor bestuurders en toezichthouders in het Primair en Voortgezet Onderwijs. De rode draad tijdens deze bijeenkomst is hoe de enorme schat aan data, waarover ieder schoolbestuur en samenwerkingsverband beschikt, kan worden ingezet bij het oplossen van actuele vraagstukken binnen het PO en VO.