12 juli 2021

Via dit blog geven wij korte updates over recente ontwikkelingen op het gebied van personeelsadvies en salarisadministratie. Op een afzonderlijke pagina bieden wij informatie over de regelingen rondom de coronacrisis. Voor een toelichting of advies bent u welkom bij onze HR-consultants.

12 juli 2021: Geen herziening WW-premie bij overwerk

Ook in 2021 hoeft u de lage WW-premie niet te herzien bij overwerk. Voor uw vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt, betaalt u net als vorig jaar de lage WW-premie. Door de coronacrisis werd dit onderdeel van de premiedifferentiatie WW vorig jaar tijdelijk aangepast. De aanpassing blijft ook dit jaar gelden.

Het gaat om de situatie waarin u alsnog de hoge WW-premie moet betalen als:

  • U uw werknemer meer uren betaalt dan in zijn arbeidsovereenkomst is opgenomen.
  • En het verschil met de verloonde uren meer dan 30% is.

Bron: UWV

8 juni 2021: Beschikkingen Wet tegemoetkoming loondomein

Vanaf 3 juni verstuurt de Belastingdienst de beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2020 aan u als werkgever. Indien u over 2020 recht heeft op één of meer tegemoetkomingen, ontvangt u de beschikking vóór 1 augustus 2021. In de beschikking staat het het te ontvangen bedrag voor de loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Dit bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit. Binnen zes weken na dagtekening van de beschikking betaalt de Belastingdienst het bedrag uit. Wij controleren deze beschikkingen graag voor u, zodat u het juiste bedrag ontvangt.

16 februari 2021: Administratie loonbelasting tot 1 juli soepeler

Als werkgever heeft u voor de loonbelasting te maken met tal van administratieve verplichtingen. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is versoepeling van een aantal van deze verplichtingen verlengd tot 1 juli 2021. Administratieve verplichtingen hebben vaak te maken met het correct kunnen inhouden van loonheffing en premies werknemersverzekering. Zo moet u van uw werknemers bijvoorbeeld de identiteit vaststellen en controleren. Ook kunnen scholieren en studenten bijvoorbeeld een verklaring inleveren, waardoor u minder loonheffing hoeft in te houden. Kunt u vanwege de coronacrisis niet aan alle gestelde administratieve verplichtingen voldoen, dan krijgt u hiervoor geen sanctie opgelegd. Voor een werknemer waarvan u de identiteit nog niet heeft kunnen vaststellen, krijgt u dus geen boete en hoeft u ook het anoniementarief niet toe te passen.

Let op:

  • U moet al uw administratieve verplichtingen nakomen zodra dit weer mogelijk is, of wanneer de versoepeling wordt opgeheven. Anders kunt u wel een sanctie krijgen.
  • Dat u niet aan uw administratieve verplichtingen kunt voldoen, moet aantoonbaar te wijten zijn aan corona. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw werknemers thuiswerken.

23 januari 2021: Werkgeversverklaring avondklok

Vanaf 23 januari 2021 geldt er in Nederland een avondklok. Van 21.00 uur tot 04.30 uur is het verboden zonder geldige reden op straat te zijn. Als het toch nodig is dat iemand voor het werk naar buiten moet, dan dient deze persoon te beschikken over een werkgeversverklaring avondklok. De werkgever moet daarvoor een door de overheid beschikbaar gestelde werkgeversverklaring invullen.

21 januari 2021: Minimum lonen

Per 1 januari 2021 is het wettelijk minimumloon met 0,29% gestegen ten opzichte van 1 juli 2019. Het wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2021:

Let op: voor leerlingen in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken, geldt een afwijkend minimumloon.

18 januari 2021: Special over (be)lonen

De Special Lonen 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker. U vindt actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga in deze special lonen 2021.

6 januari 2021: Gevolgen van vergoeding coronatest

Kiest u er als werkgever voor de corona(snel)test van uw werknemer te vergoeden? Lees de voorwaarden en de fiscale gevolgen

4 januari 2021: Geen ‘boete’ op overwerk

De meeste onderdelen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn ingegaan op 1 januari 2020. Eén van de heikele punten uit de WAB is de hoge ww-premie als een werknemer meer dan 30 procent extra werkt ten opzichte van de uren in zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werkgever moet dan de hoge ww-premie betalen, alsof de werknemer een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd heeft. In 2020 is deze ‘boete’ on hold gezet vanwege de coronapandemie.
Ook voor 2021 wordt dit onderdeel van de WAB niet uitgevoerd. De toelichting op dit kabinetsbesluit vindt u in het kennisdocument premiedifferentiatie.

2 november 2020: Ook in 2021 geen hogere WW-premie bij overwerk

Werkgevers betalen in 2020 meer WW-premie voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Dit geldt ook als een werknemer meer dan 30% heeft overgewerkt. Vanwege de extreme drukte in bepaalde sectoren, zoals de zorg, geldt deze regeling niet in 2020. Besloten is vanwege de aanhoudende coronacrisis ook in 2021 deze regeling niet toe te passen.

12 oktober 2020: Studiekostenbeding

Een werkgever maakt een eindafrekening na einde van het dienstverband op grond van het studiekostenbeding. Is het beding rechtsgeldig? Lees de rechterlijke uitspraak over studiekostenbeding

12 oktober 2020: Risico-inventarisatie en -evaluatie in 7 stappen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een arbobeleid te hebben. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hiervoor de basis. Wat zijn de eisen aan de RI&E

09 oktober 2020: Zieke medewerker 5 aandachtspunten voor de werkgever

Een zieke medewerker heeft heel wat gevolgen voor een werkgever. Denk aan ziekmelding, loondoorbetaling en re-integratie. Vijf aandachtspunten op een rij bij ziekmelding

1 oktober 2020: Aanvragen definitieve berekening NOW 1.0

Vanaf 7 oktober kan de definitieve berekening NOW worden aangevraagd. Het betreft de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020) bij het UWV. Lees meer over de definitieve berekening NOW 1.0

29 juli 2020: Compensatie transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 moet een werkgever een transitievergoeding betalen bij ontslag van een werknemer die twee jaar arbeidsongeschikt is. Deze vergoeding komt bovenop de verplichting om het loon twee jaar door te betalen en de re-integratieverplichtingen van een werkgever. Daarom is besloten dat een compensatie aangevraagd kan worden voor de betaalde transitievergoeding. Dit zijn voorwaarden voor compensatie van de transitievergoeding

10 juni 2020: Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

Het geboorteverlof voor de partner wordt uitgebreid. Lees meer over 70 % van het loon en vijf weken aanvullend geboorteverlof

10 juni 2020: Geen arbeid, wel loon

Door de coronacrisis is de uitdrukking “geen arbeid, geen loon” veranderd. De kantonrechter heeft dit bepaald in de situatie dat een werknemer vanwege de overheidsmaatregelen niet kan werken. Lees meer over deze uitspraak

3 juni 2020: Vrije ruimte stijgt in 2020 naar 3%

Veel directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) ontvangen maandelijks een bedrag aan onkostenvergoeding ter grootte van het bedrag van de vrije ruimte. Dit bedrag zou u nu kunnen verhogen. Lees meer over de vrije ruimte in de werkkostenregeling

2 juni 2020: Lager gebruikelijk loon voor dga vanwege corona

Veel ondernemingen zien hun omzet behoorlijk dalen als gevolg van de coronacrisis. Datzelfde geldt voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). Daarom mogen dga’s van de Belastingdienst tijdelijk hun gebruikelijk loon verlagen. Dat mag alleen voor maanden die nog moeten komen, dus niet met terugwerkende kracht. Lees de voorwaarden

19 mei 2020: Minimumloon per 1 juli 2020 vastgesteld

Het minimumloon stijgt met 1,6 procent. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2020 voor werknemers van 21 jaar en ouder:

  • € 1.680,00 per maand     (januari 2020: € 1.653,60 per maand)
  • €     387,70 per week        (januari 2020: €     381,60 per week)
  • €        77,54 per dag          (januari 2020: €      76,32 per dag)

18 mei 2020: Mondkapjes onbelast vergoeden

Iedereen is vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer (bus, tram en trein) een mondkapje te dragen. De kosten van mondkapjes horen tot de werkelijke kosten van het openbaar vervoer. Daarom mogen werkgevers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden aan werknemers.

Dit is een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling als de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen blijven binnen de voorwaarden die voor deze gerichte vrijstellingen gelden.

29 april 2020: Ouderschapsverlof vanaf 2022 deels betaald

Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Zij krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.