17 februari 2021

Het jaar 2021 is alweer verschillende weken onderweg. U kunt (bijna) aan de slag met uw aangifte inkomstenbelasting 2020. Bij het invullen van de aangifte blijkt dat de Belastingdienst al vrij veel weet over uw financiën. De Belastingdienst weet echter niet hoeveel ziektekosten u maakt, aan welke goede doelen u geeft en welke kosten u maakt voor een opleiding of studie. En dat weet u wel! Wij nemen u daarom nog even mee in de voorwaarden voor de verschillende aftrekposten die voor u interessant kunnen zijn.

Giften

Geeft u aan een goed doel? Dan kan deze gift aftrekbaar zijn als uw gift aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het is een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling)/SBBI.
  • U heeft een betaalbewijs van deze gift.
  • U geeft in totaal meer dan 1% van uw drempelinkomen.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, zijn uw giften tot maximaal 10% van uw inkomen aftrekbaar.

TIP! Geeft u elk jaar een substantieel bedrag aan eenzelfde doel? Dan is het verstandig om hier een periodieke gift van te maken. Bij een periodieke gift heeft u geen last meer van de drempel bij het aftrekken van de gift. Deze gift moet u dan wel minimaal vijf jaar herhalen.

Zorgkosten

Het kan zijn dat u zorgkosten in 2020 heeft gemaakt en dat deze kosten niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar. In dat geval zijn deze kosten mogelijk aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020. Deze kosten dienen dan wel betaald te zijn in 2020. Heeft u in 2021 kosten over 2020 betaald? Dan kunt u deze pas bij de aangifte inkomstenbelasting over 2021 aftrekken.

Niet alle zorgkosten komen in aanmerking voor aftrek. De volgende kosten zijn uitgezonderd van de aftrek:

  • Uw verplicht en/of vrijwillig eigen risico.
  • Als u zorg nodig heeft die onder het basispakket valt en u kiest voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, kan het voorkomen dat u moet bijbetalen. Deze kosten zijn niet aftrekbaar.
  • Bent u gemoedsbezwaard, en heeft u geen zorgverzekering? Dan kunt u de kosten die normaal onder de basisverzekering vallen niet aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Voor de aftrek van zorgkosten gelden wel drempels. Het een en ander is afhankelijk van het inkomen.

Het is wel van belang dat u de kosten aan kunt tonen aan de Belastingdienst als die er om vraagt. Bewaar uw documenten dus goed!

TIP! Maakt u veel kilometers naar het ziekenhuis, artsen, specialisten e.d.? Dan bevelen wij u aan om de kilometers bij te houden in uw agenda. U kunt dan de vervoerskosten tegen de werkelijke prijs per kilometer aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Dieetkosten

Heeft u een dieet, dan kan er een extra aftrekpost voor de zorgkosten ontstaan. Voorwaarde is wel dat u een ondertekende dieetbevestiging heeft. U hoeft geen bonnetjes te bewaren om de kosten te kunnen verantwoorden, omdat u per dieetsoort een vast bedrag af mag trekken.

Scholingsuitgaven

Volgt u een opleiding of studie met het oog op het krijgen of het behouden van uw (toekomstig) inkomen? U kunt dan de volgende uitgaven voor een opleiding of studie aftrekken in de aangifte:

  • Lesgeld, cursusgeld, collegegeld en de daar bijbehorende examengelden.
  • De verplicht gestelde leermiddelen door de onderwijsinstelling waar u uw opleiding of studie volgt, uitgezonderd bijvoorbeeld die laptop die u hiervoor aanschaft.
  • De verplicht gestelde beschermingsmiddelen die bij uw studie of opleiding benodigd zijn ter voorkoming van verwonding van u als persoon en beschadiging van uw kleding.
  • Promotiekosten, waaronder de kosten van publicatie van het proefschrift en de voorgeschreven kleding voor de promovendus en zijn/haar paranimfen voor de promotieplechtigheid;

U kunt geen scholingsuitgaven aftrekken als u recht heeft op studiefinanciering vanuit de overheid. Ook zijn de uitgaven niet aftrekbaar tot zover deze vergoed worden door bijvoorbeeld uw werkgever. Voor de aftrek van scholingsuitgaven geldt een drempel van € 250 en een maximum aftrek van € 15.000. Als u jonger bent dan 30 jaar en in de standaardstudieperiode van 5 jaar zit, geldt dit maximum niet.

Er is meer mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting 2020 optimaal te benutten. Wij helpen u graag verder!

A.(André) van de Weerd RB
Junior Aangifte Adviseur