18 september 2020

De toegevoegde waarde van een audit bij WMO  en Jeugdwet

Productieverantwoording

Het kan een jaarlijks terugkerend stressmoment zijn: het indienen van de ‘financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet’. Want er geldt een strakke deadline bij de gemeente. Vaak moet de verantwoording voorzien zijn van een controleverklaring. Daarmee verklaart de accountant  dat hij de productieverantwoording gecontroleerd heeft. U vraagt zich misschien af: Wat heb ik als zorgaanbieder aan een accountantscontrole oftewel audit?

Audit

Audit betekent: toetsen aan de norm. Bij de controles richten accountants zich op de juistheid van de verantwoording, de juistheid van de productie en de levering van de zorg. Bij het eerste aspect is het belangrijk dat de opgestelde verantwoording aansluit bij het registratiesysteem. Het aspect ‘juistheid van de productie’ gaat over de toegepaste tarieven en de berekening van het onderhanden werk. Bij het laatste aspect toetst de accountant met name het proces van zorglevering.

Checks

‘Toetsing van het proces van zorgverlening’ klinkt u wellicht nog wat technisch in de oren. Wat houdt dit concreet in? Wij als accountants gaan controles doen. We gaan na welke maatregelen u genomen hebt om ervoor te zorgen dat de WMO-zorg conform de toewijzing geleverd wordt. U kunt denken aan bijvoorbeeld een parafenlijst bij de dagbesteding, de uitvoering en registratie van de zorg door verschillende functionarissen of een klachtenregistratie. Deze checks dragen bij aan stroomlijning van uw processen. Het geeft meer inzicht in de geleverde zorg. Fouten kunnen hierdoor voorkómen worden. Daardoor kunt u uw organisatie beter besturen en uw patiënten beter van dienst zijn. U wilt immers de beste mogelijke zorg leveren.

Zekerheid

Daarnaast kan aan een adequaat ingericht zorgverleningsproces zekerheid geven over de vraag of de productieverantwoording juist is. Zijn de verantwoorde activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd? Door de accountantsverklaring wordt hierover zekerheid gegeven. Met deze verklaring laat u aan ‘de buitenwereld’ zien dat u in control bent. Een adequate inrichting van het proces van zorgverlening is dus van belang om ‘onnodige stress’ bij de accountantscontrole te voorkomen. Controle achteraf vraagt om maatregelen vooraf. Een audit helpt u dus niet alleen achteraf bij het voldoen aan de verantwoordingsverplichtingen, maar voorkomt ook fouten. Zoals het gezegde luidt: voorkómen is beter dan genezen.

Advies

Als accountant wisselen we graag met u van gedachten over de inrichting van uw processen en zijn wij u als sparringpartner van dienst.

L.B.W. (Lennard) de Haas MSc

L.B.W. (Lennard) de Haas MSc