30 juli 2020

Btw-positie Regionale Transfercentra onderwijs

Binnen het onderwijs houden Regionale Transfercentra (RTC’s) zich o.a. bezig met de instandhouding van vervangingspools. Ten behoeve van de bij het RTC aangesloten schoolbesturen brengen zij vraag en aanbod van onderwijspersoneel bij elkaar. Dit  is het zogenaamde matchen van personeel. Omtrent de btw-positie van RTC’s is het nodige te doen.

Jurisprudentie

Eén van de RTC’s voert een belastingprocedure of voor deze matchingsactiviteiten een beroep kan worden gedaan op de koepelvrijstelling. De koepelvrijstelling beoogt om bij instellingen die vanuit efficiency-oogpunt samenwerken btw-druk te voorkómen.

Toepassing in de praktijk

Btw-adviseur Arjan van der Bok staat namens Van Ree & Van Driel btw-specialisten dit RTC bij in deze belastingprocedure. Op 22 juli jl. heeft Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan. Naar mening van de Rechtbank staat niets een beroep op de koepelvrijstelling voor het RTC in de weg. Dit is een hoopgevende uitspraak omdat de belastingdienst een bijzonder strikte uitleg hanteert bij RTC’s en daarmee de koepelvrijstelling naar hun mening geen begaanbare weg is. Deze uitspraak staat nog niet onherroepelijk vast omdat de belastingdienst in hoger beroep kan gaan tegen deze uitspraak.

Complexiteit regeling

Kan elk RTC zondermeer een beroep doen op de koepelvrijstelling? Naar onze mening is dit nadrukkelijk niet het geval. De koepelvrijstelling is een best complexe btw-vrijstelling die erom vraagt dat een RTC aan de voorzijde goed haar zaken op orde heeft. Zo eist de koepelvrijstelling onder meer dat leden van de koepel slechts hun precieze aandeel in de uitgaven dragen. Die voorwaarde moet tot nadenken aanzetten omdat het een goede afweging vraagt van de systematiek van doorbelasting van kosten. Het komt ons voor dat in veel gevallen koepelorganisaties het hiermee niet zo nauw nemen. Dat kan er in veel gevallen toe leiden dat achteraf moet worden geconcludeerd dat een beroep op de koepelvrijstelling bij voorbaat niet mogelijk was.

Advies

Naar onze mening kan een RTC onder nadere voorwaarden wel degelijk gebruik maken van de koepelvrijstelling. Het is raadzaam om als RTC uw btw-positie tegen het licht te laten houden. Neem hiervoor contact op met Arjan van der Bok, hij helpt u graag verder: avdbok@vanreevandriel.nl of 0343-415940.