Op grond van wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de diverse onderwijswetten (WPO, WVO, WEB, WHW) moet een accountant jaarlijks de jaarrekening van onderwijsinstellingen controleren. Van Ree Accountants verzorgt voor veel onderwijsinstellingen deze accountantscontrole.

Het doel van onze controlewerkzaamheden is: een onafhankelijk en onpartijdig oordeel geven over de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten de lasten. Dit oordeel is belangrijk voor zowel interne gebruikers (directie/college van bestuur en bestuur/raad van toezicht) als externe gebruikers (inspectie van het onderwijs). Van Ree Accountants streeft naar een goed evenwicht tussen onze rol als onafhankelijk accountant en als sparringpartner van de directie.

Accountantscontrole

Bij onze accountantscontrole hanteren we het uitgangspunt dat elke organisatie, en daarmee ook elke opdrachtgever, uniek is. Dit betekent dat wij op basis van risicoanalyse voor iedere cliënt een specifiek controleplan maken en dat wij bij onze controle accenten leggen op die gebieden waar de meeste risico’s worden gelopen. Naast branchespecifieke risico’s en specifieke aan de organisatie verbonden risico’s, speelt vooral ook de mate waarin een organisatie maatregelen treft om deze risico’s te verkleinen een belangrijke rol.

Benchmarks

Wij maken gebruik van interne en externe benchmarks bij onze accountantscontrole. Deze controleaanpak garandeert een optimale efficiency en effectiviteit, met een grote toegevoegde waarde. Van Ree Accountants hanteert het controleprotocol van het ministerie van OCW als uitgangspunt. Mede in dat kader besteden wij aandacht aan de rechtmatigheid van uitgaven en de naleving van subsidievoorwaarden.

Bij de uitvoering van onze controle maken wij gebruik van de meest actuele controlesoftware. Onze dossiers zijn volledig digitaal. Daarnaast maken wij indien nuttig en nodig gebruik van data analyse.

Wij rapporteren onze bevindingen in een accountantsverslag/managementletter. Wij gaan onder andere in op uw financiële positie, de administratieve organisatie en interne beheersing, verslaggevingsaspecten en rechtmatigheidsaspecten. Daarnaast letten wij op actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de wet- en regelgeving die voor u van belang zijn. Deze rapportages zijn altijd op maat en specifiek op uw situatie van toepassing.

BRANCHES

Onze specialisten

 • M.A. (Marien) Rozendaal RA

  M.A. (Marien) Rozendaal RA

  Directeur/partner

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

  Directeur/partner/ Corporate Governance Adviseur

 • R. (Rutger) van der Weerd RA MSc

  R. (Rutger) van der Weerd RA MSc

  Directeur/partner

 • J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

  Accountant medewerker

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Accountant medewerker