17 oktober 2018

Overweegt u een arbeidsgehandicapte aan te nemen? De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen op verschillende manieren. Hieronder zullen wij puntsgewijs een overzicht geven van deze stimulerende maatregelen:

1. Proefplaatsing

Als u iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst wilt nemen, en u weet niet of hij/zij geschikt is voor de functie, dan is het mogelijk om diegene twee maanden bij u ‘op proef’ te laten werken met behoud van zijn/haar uitkering. Wanneer u die persoon geschikt vindt om aan te nemen, geldt de voorwaarde dat u een arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden moet aanbieden. Een proeftijd is dan uiteraard niet meer mogelijk.

2. No-riskpolis

Als u iemand aanneemt met een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering, en uw werknemer wordt ziek, dan kunt u bij het UWV een Ziektewetuitkering voor hem aanvragen. Deze no-riskpolis is 5 jaar geldig vanaf de datum dat uw werknemer bij u in dienst kwam. In de volgende situaties blijft de no-riskpolis altijd voor uw werknemer gelden:
– Hij/zij heeft een Wajong-uitkering of heeft deze gehad.
– Hij/zij is met een WSW-indicatie van UWV bij u gaan werken in een gewoon dienstverband
– Hij/zij is op of na 1 januari 2015 bij u in dienst gekomen en valt onder de banenafspraak. Hij/zij is daarom opgenomen in het doelgroepregister.

3. Loonkostenvoordeel

Als u iemand aanneemt met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajonguitkering, of valt diegene onder de Participatiewet, dan heeft u als werkgever recht op een bedrag aan loonkostenvoordeel. Bij een WAO-, WAZ- of WIA-uitkering bedraagt het voordeel voor een fulltimer € 6.000 per jaar, gedurende 3 jaar. Bij werknemers met een Wajonguitkering of werknemers die onder de Participatiewet vallen, bedraagt het voordeel € 2.000 per jaar, gedurende 3 jaar.

4. Lage-inkomensvoordeel

Wanneer uw werknemer 22 jaar of ouder is, maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdient, per kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren heeft, en de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, dan heeft u als werkgever recht op Lage inkomensvoordeel. Tot 110% van het wettelijk minimumloon is het subsidiebedrag maximaal € 2.000 op jaarbasis. Vanaf 110% tot 125% van het wettelijk minimumloon is het subsidiebedrag maximaal € 1.000. Bij jongeren van 18 tot en met 21 jaar is het jeugd-LIV van toepassing. Hiervoor geldt geen minimumaantal uren. Het maximale subsidiebedrag voor een 18-jarige is in 2018 € 3.286,40. Voor een 21-jarige is het maximale subsidiebedrag € 478,40.

5. Loondispensatie

Kan degene die u aanneemt minder aan dan andere werknemers, dan kunt u als werkgever loondispensatie aanvragen. De arbeidsdeskundige van het UWV bepaalt welke loonwaarde past bij het werk dat hij/zij gaat doen. Vervolgens krijgt u een beslissing van het UWV, met daarin de vermelding of er minder dan het gebruikelijke loon betaald kan worden, en voor welke termijn dit van toepassing is.

6. Loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak, waaronder mensen met een bijstandsuitkering. U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.

7. Interne jobcoach

Een jobcoach begeleidt een werknemer met een langdurige ziekte of handicap op de werkvloer. Hiervoor bestaat een subsidieregeling vanuit het UWV. Deze jobcoach hoeft niet gecertificeerd te zijn. Het kan ook een collega op de werkvloer zijn die hiervoor een speciale training heeft gevolgd. Als werkgever zorgt u voor een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en regelt u begeleiding op de werkvloer. De jobcoach is vervolgens de schakel tussen de werkgever en de werknemer.

8. Vergoeding voorziening werkgever

Als u een werknemer in dienst neemt of heeft met een ziekte of handicap, dan kunt u een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten voor aanpassingen aan de werkplek of voor hulpmiddelen.

Heeft u vragen?

Bovenstaande stimulerende maatregelen zijn beknopt besproken. Wilt u er graag meer over weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze HR-consultants.

 

M.H.T. (Mathijs) Stoffer MSc
Senior HR Consultant
mstoffer@vanreehrc.nl