In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
  • niet met anderen zullen delen zonder uw toestemming;
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Doeleinden

Om werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor Van Ree Accountants noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

  • Contactgegevens
  • Geboortedatum
  • ID-gegevens
  • Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
  • NAW-gegevens en BSN

Van Ree Accountants zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Bewaartermijn

Van Ree Accountants zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, rekening houdende met de daarbij geldende wetgeving.

Gegevens uitwisselen met anderen

Van Ree Accountants verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Uitzondering hierop zijn de aan haar gelieerde ondernemingen met de handelsnaam Van Ree HR Consultans BV en Van Ree Finance Consultans BV (hierna: gelieerde ondernemingen) mits de werkzaamheden van deze gelieerde ondernemingen vallen binnen de opdracht die door de Verwerkingsverantwoordelijke aan deze gelieerde ondernemingen is verstrekt

Website en cookies

Van Ree Accountants maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Van Ree Accountants gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende onze website te verbeteren. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Van Ree Accountants maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Van Ree Accountants de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Van Ree Accountants biedt aan geïnteresseerden een nieuwsbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar naam en e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden.

Beveiliging

Van Ree Accountants doet al wat in haar vermogen is om de privacy van de aan haar beschikbaar gestelde persoonsgegevens te waarborgen. Hiervoor zijn procedurele en technische maatregelen genomen.

Privacyvoorwaarden

De privacyvoorwaarden zijn hier te lezen.

Contactgegevens

Mochten er vragen zijn over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer. Deze is te bereiken via email: privacy@vanreeacc.nl.