U deelt bepaalde persoonsgegevens met Van Ree Accountants zodat onze medewerkers u de best mogelijke vorm van de afgesproken dienstverlening kunnen bieden. Deze gegevens vertellen iets over u, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. Van Ree Accountants laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

De persoonsgegevens die Van Ree Accountants verwerkt zijn afhankelijk van de opdracht, maar we vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen. 

Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens 

Van Ree Accountants volgt voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn: 

 • Rechtmatig, behoorlijk en transparant; 
 • Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden; 
 • Niet meer of langer dan noodzakelijk; 
 • Juist, actueel en vertrouwelijk; 
 • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. 

Doelen 

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn: 

 • Klantacceptatie; 
 • Het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening; 
 • Om informatie over de dienstverlening te kunnen geven; 
 • Communicatie in het kader van de dienstverlening. 

Bewaartermijn 

Van Ree Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afgesproken dienstverlening. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden. Een bewaarbeleid draagt zorg voor het naleven van de juiste bewaartermijnen. 

 Beveiliging 

Van Ree Accountants neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek. 

Bij indiensttreding worden nieuwe medewerkers gewezen op de regels en procedures binnen de organisatie, in het bijzonder aangaande de geldende beveiligingsregels en procedures. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan het vergroten van het beveiligings- en privacy bewustzijn bij de medewerkers. 

Melding incident persoonsgegevens (datalek) 

Ondanks de getroffen maatregelen kan het gebeuren dat er zich een incident voordoet rond de vastgelegde persoonsgegevens. Een datalek zal in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek zal daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.
Uiteraard wordt een dergelijk incident grondig geëvalueerd en worden indien mogelijk nadere maatregelen genomen die herhaling van het incident zo goed mogelijk voorkomen. Wij informeren onze medewerkers zodat zij enerzijds een inbreuk in verband met persoonsgegevens kunnen herkennen en anderzijds weten wat zij in de betreffende omstandigheden moeten doen. Wij leggen alle inbreuken in verband met persoonsgegevens vast in een intern register. 

Delen 

Van Ree Accountants verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Uitzondering hierop zijn de aan haar gelieerde ondernemingen met de handelsnaam Van Ree HR Consultants BV en Van Ree Finance Consultants BV (hierna: gelieerde ondernemingen) mits de werkzaamheden van deze gelieerde ondernemingen vallen binnen de opdracht die door de verwerkingsverantwoordelijke aan deze gelieerde ondernemingen is verstrekt. 

Van Ree Accountants slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. 

 Sub-verwerkers 

Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening maken we gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens met uw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen. Uiteraard heeft Van Ree Accountants met deze partners afspraken gemaakt hoe deze met uw persoonsgegevens om dienen te gaan. Deze afspraken zijn in (sub)verwerkersovereenkomsten vastgelegd. Om welke en hoeveel partners het gaat is afhankelijk van de dienstverlening die Van Ree Accountants voor u uitvoert, maar het gaat om partners in de volgende categorieën: 

 • Ontwerpen, onderhouden en verbeteren van IT-systemen en applicaties; 
 • Infrastructure as a Service dienstverleners op het gebied van datacenters en dataopslag en datacommunicatie; 
 • Software as a Service dienstverleners op het gebied van accountancy en financiële software zoals online boekhouddiensten en online salarisadministratie. 

Website en cookies 

Van Ree Accountants maakt bij het aanbieden van elektronische diensten middels de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Van Ree Accountants gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende onze website te verbeteren. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet. 

Van Ree Accountants maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Van Ree Accountants de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. 

Van Ree Accountants biedt aan geïnteresseerden een digitale nieuwsbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar naam en e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. 

Klachten & toezicht 

Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer zij menen dat zijn of haar rechten zijn geschonden. De toezichthouder is in dat geval de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens 

Mocht u informatie willen over de persoonsgegevens die Van Ree Accountants van u verwerkt, dan kunnen we deze informatie pas verstrekken als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Deze identificatie zal plaatsvinden op één van de vestigingen van Van Ree Accountants. 

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u een aantal wettelijk bepaalde rechten: 

 • Recht op inzage in door ons van u vastgelegde persoonsgegevens; 
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens; 
 • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van uw persoonsgegevens. 

In bepaalde gevallen kan of mag Van Ree Accountants géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving. Een verzoek tot inzage of correctie kan schriftelijk bij onze Privacy Officer ingediend worden via onderstaand adres: 

Van Ree Accountants
T.a.v. Privacy Officer
Postbus 1
3956 ZR Leersum 

U krijgt van ons binnen één maand een schriftelijke reactie op uw verzoek. 

Privacyvoorwaarden 

Meer gedetailleerde informatie inzake de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in het bijbehorende privacyvoorwaarden. 

 Toepassing 

Deze privacyverklaring is van toepassing op Van Ree Accountants en de aan haar op enig moment gelieerde vennootschappen. 

Wijzigingen aan deze verklaring 

Van Ree Accountants kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer dit voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn gepost. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen. 

Laatste wijziging: 07-02-2024 

In de laatste revisie is een koptekst Doelen toegevoegd en een fout in de tekst verbeterd.