28 november 2019

De teruggaafmogelijkheid BPM voor taxi’s en openbaar vervoer en het daarmee samenhangende beleid komt per 1 januari 2020 te vervallen. Het betreft een fiscale vergroeningsmaatregel die uit de koker van het huidige kabinet voortkomt.

De afschaffing raakt dus niet alleen de taxi- en openbaar vervoersbranche! Ook het hieraan gekoppelde goedkeurend beleid van de Belastingdienst voor doelgroepenvervoer en bepaalde vrijwilligersvervoersprojecten komt te vervallen.

Bij doelgroepenvervoer moet u denken aan: leerlingenvervoer door scholen; werknemersvervoer; of, vervoer van patiënten door tehuizen, instellingen of verpleeginrichtingen. Onder voorwaarden is er dan recht op teruggaaf BPM.

Bij vrijwilligersvervoersprojecten betreft het vervoer van personen tegen betaling, waarbij de bestuurder een vrijwilliger is. Dit vervoer kent geen vergunningplicht waardoor dit vervoer in beginsel niet voor een teruggaaf in aanmerking komt. In het Kaderbesluit BPM is bepaald dat (onder voorwaarden) deze projecten toch voor teruggaaf van BPM in aanmerking kunnen komen. Echter vervalt dit dus per 1 januari 2020. Dus ook bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen die van deze regeling gebruik maakten kunnen door deze afschaffing worden geraakt!

Let op: Het gaat hier in beginsel specifiek om artikel 16 Wet BPM, dus betreffende taxi’s en openbaar vervoer. Andere teruggaafregelingen BPM, zoals bijvoorbeeld de gehandicaptenregeling of groepsvervoer van rolstoelgebruikers blijven nog wel bestaan. Dus als de teruggaaf op een van deze laatste regelingen is gebaseerd dan is teruggaaf BPM ook in 2020 nog mogelijk.

Wat te doen?

Maakt u gebruik van teruggaafmogelijkheden voor de BPM? Gaat u na of uw voertuigen onder de af te schaffen teruggaafmogelijkheid taxi- en met openbaar vervoer vallen (of onder het hieraan gekoppeld goedkeurend beleid). Van deze regeling kan nog tot 31 december 2019 gebruik worden gemaakt! Dus is de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen gewenst? Dan is aan te raden om hier in 2019 nog actie op te ondernemen!

P.R.J. (Reijer) van Schothorst LLM RB

mr. P.R.J. (Reijer) van Schothorst RB
Belastingadviseur
rvschothorst@vanreefc.nl
0343 – 415 940