19 februari 2024

Zelfstandigenaftrek, vrijstelling en tarieven

Met de jaarlijkse veranderende fiscale regels voor ondernemingen, verandert ook ieder jaar het omslagpunt tussen de eenmanszaak of VOF en de BV. Waar ligt dit omslagpunt precies? En wanneer wordt het interessant om over te gaan van een eenmanszaak naar een BV?

Als IB-ondernemer heeft u recht op ondernemingsfaciliteiten. Het gaat dan met name om:

 • de zelfstandigenaftrek (in 2023 € 5.030, mits 1225 uren op jaarbasis gewerkt en in 2024 € 3.750) en
 • de MKB-vrijstelling (in 2023 14% en in 2024 13,31%).

In BV-vorm bestaat geen recht op deze ondernemingsfaciliteiten. Als DGA ontvangt u dan een salaris van de BV dat aftrekbaar is van de winst. Over het restant is de BV vennootschapsbelasting verschuldigd tegen een relatief laag tarief tot € 200.000 winst (in 2023 19% en 25,8% daarboven). In 2024 blijven deze tarieven ongewijzigd.

Bij uitkering van winstreserves aan u is tevens aanmerkelijk belangheffing in box 2 verschuldigd (in 2023 26,9%). In 2024 bedraagt naar verwachting het tarief 24,5% over de eerste € 67.000 en over het meerdere 33%.

Belangrijke aspecten bij omzetting naar een BV

Naast de fiscale aspecten is het ook goed om de onderstaande aspecten mee te nemen in de afweging of het interessant is om de onderneming om te zetten naar een BV:

 • hoogte (gebruikelijk) loon en (eventuele) dividenduitkering voor DGA;
 • de hoogte van de AB-claim in de BV over de (oplopende) winstreserves;
 • de vrije ruimte in de werkkostenregeling bij een BV;
 • ander inkomen in box 1;
 • effecten heffingskortingen, met name de arbeidskorting en de algemene heffingskorting, deze zijn inkomensafhankelijk en meestal gunstiger bij een BV;
 • ruisende dan wel geruisloze inbreng in de BV.

Ruisend of geruisloos de BV in?

Wat is fiscaal voordeliger, ruisend of geruisloos de BV in? Dat hangt onder meer af van de hoogte van de goodwill en de stille reserves (op met name onroerende zaken). Bij een ruisende inbreng vormt dit een stakingswinst en dient hierover te worden afgerekend in box 1. Tot een bepaald maximum kan hiervoor een stakingslijfrente (van de BV) worden bedongen. Als de goodwill en de stille reserves in totaliteit beneden dit maximum blijven, dan kan door het bedingen van de stakingslijfrente per saldo worden voorkomen dat direct belasting is verschuldigd. De vrijgevallen goodwill/stille reserves verhoogt jaarlijks het afschrijvingspotentieel van de BV, wat een besparing van vennootschapsbelasting oplevert. Bij een geruisloze inbreng is een verhoging van het afschrijvingspotentieel niet aan de orde omdat de BV doorgaat met de oude boekwaardes.

Andere redenen om juist wel of niet de BV in te gaan

Naast bovengenoemde (fiscale) overwegingen kunnen ook de volgende argumenten een rol spelen bij de keuze om al dan niet de BV in te gaan:

 • Aansprakelijkheid: het beperken of uitsluiten van risico’s en aansprakelijkheid van privévermogen;
 • Toekomstige bedrijfsopvolging: in BV-vorm is dit meestal eenvoudiger, zeker wanneer het mogelijk is dat de aandelen van de werk-BV door de holding-BV onder de deelnemingsvrijstelling kunnen worden verkocht;
 • De (holding) BV kan fungeren als spaarpot voor de oude dag; de DGA kan een lening aangaan voor bijvoorbeeld de eigen woning; tevens kan bij omzetting van de eenmanszaak een stakingslijfrente van de BV worden bedongen.
 • Status: met een BV wordt men eerder serieus genomen – is de gedachte. In sommige kringen zou dit eerder kunnen leiden tot (grotere) opdrachten en dus commercieel voordeel.

BV, ja of nee? Laat het uitrekenen!

Zoals gezegd, wijzigt het omslagpunt tussen een eenmanszaak of VOF en BV jaarlijks doordat de belastingtarieven en de fiscale behandeling wijzigen. Daarnaast spelen ook andere aspecten een rol die van invloed kunnen zijn op de keuze. Wilt u weten of het voor u fiscaal voordelig is om de eenmanszaak of (een aandeel in een) samenwerkingsverband om te zetten in BV-vorm? Neem dan contact met mij op, dan reken ik dit graag voor u uit!

Remko van de Craats

R. (Remco) van de Craats RB
Corporate Finance Adviseur/Belastingadviseur

Ook bereikbaar via 0343-415940