21 november 2023

1.              Anticipeer op aanpassing BOR

In het Belastingplan 2024 zijn een aantal wijzigingen voor de BOR aangekondigd. De eerste wijziging heeft al in 2024 direct gevolgen: aan derden verhuurd vastgoed komt niet meer in aanmerking voor de BOR en DSR.

Verder staan er grotere wijzigingen op stapel voor 2025. Het is verstandig om hier op tijd bij stil te staan. Een bedrijfsoverdracht is niet in een handomdraai geregeld. Daarom is het goed om nu al na te gaan denken over de lange termijn.

2.              Overweeg de aankoop van een bestelauto vóór 1-1-2025

Per 1-1-2025 vervalt de bpm-vrijstelling voor bestelauto’s. Voor  bestelauto’s gaan vanaf dat moment dezelfde bpm-regels gelden als voor personenauto’s. De CO2-uitstoot zal daarbij dus ook voor bestelauto’s de grondslag bepalen.

3.              Zet uw stakingswinst om in een lijfrente

Staakt u in 2023 (een deel van) uw onderneming? U kunt directe afrekening over de behaalde stakingswinst voorkomen door deze winst om te zetten in een lijfrente. Betaalt u de premie vóór 1 juli 2024, dan is de lijfrente nog aftrekbaar in 2023.

4.              Overweeg het vormen van een herinvesteringsreserve

Wanneer u in 2023 bedrijfsmiddelen met boekwinst heeft verkocht, kunt u hiermee een herinvesteringsreserve (HIR) vormen. Door een HIR te vormen, blijft de behaalde boekwinst voor dat deel buiten de winstberekening. U verlaagt hiermee dus uw belastbare bedrag. Deze HIR vormt u bij het indienen van uw aangifte.

Om de HIR te kunnen vormen moet u daarvoor wel een concreet investeringsvoornemen hebben op 31 december 2023. Daarvoor is een dossier van belang waarmee u dat kunt aantonen.

5.              Voorkom ongewenste vrijval van de HIR

Laat de termijn voor in het verleden gevormde herinvesteringsreserves niet verlopen. Een HIR die is gevormd in 2020 moet uiterlijk 31 december 2023 zijn benut. Als dat niet gebeurt, valt de HIR vrij en is belasting verschuldigd over het bedrag dat vrijvalt.

6.              Doe een aanbetaling op nog niet geleverde bedrijfsmiddelen

Om een investering in 2023 mee te kunnen nemen in de aangifte moet het bedrijfsmiddel in gebruik zijn genomen óf er moet een aanbetaling zijn gedaan. In het laatste geval kan de aftrek nooit meer bedragen dan de aanbetaling zelf. Anders schuift de aftrek door naar latere jaren. Afhankelijk van de verwachte winsten kan het aantrekkelijk zijn nog in 2023 een aanbetaling te doen.

7.              Optimaliseer uw investeringen

Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimum investeringsbedrag. Zo moet er voor minimaal € 2.601 worden geïnvesteerd om in aanmerking te komen. Vanaf € 117.991 bouwt de KIA af. Het kan dus lonen om investeringen te plannen en daarbij rekening te houden met de hieronder genoemde grensbedragen.

Investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023 komen ook in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Dat houdt in dat u 50% van de waarde willekeurig mag afschrijven, bijvoorbeeld in één jaar. U mag er ook voor kiezen om juist niet of minder af te schrijven. De overige 50% moet volgens de normale afschrijvingsregels plaats te vinden. Hiermee kunt u de belastingdruk in 2023 verlagen. Het is daarbij wel goed om te beseffen dat dit uw afschrijfruimte op dit bedrijfsmiddel in de toekomst beperkt. Het is uitstel van heffing, geen afstel.

 

8.              Investeer dit jaar nog in energiezuinige bedrijfsmiddelen

De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt in 2024 verlaagd van 45,5% naar 40%. Daarom kan het gunstig zijn om geplande investeringen die voor EIA in aanmerking komen, naar voren te halen. Houd daarbij wel rekening met mogelijke effecten op investeringsaftrek.

9.              Stort nog dit jaar een bedrag op een lijfrentespaarrekening

Met de aankoop van een lijfrente of het storten van een bedrag op een lijfrentespaarrekening, creëert u een aftrekpost voor uw aangifte Inkomstenbelasting.

De fiscaal aftrekbare bedragen voor aankoop van een lijfrente zijn in 2023 fors verhoogd. Wanneer u een pensioentekort heeft, is de fiscale jaarruimte verhoogd naar 30% van het inkomen. De maximale jaarruimte is in 2023 bovendien gestegen van € 15.317 naar € 34.550. Als u de afgelopen tien jaar niet de volledige jaarruimte heeft benut voor de aankoop van een lijfrente, dan kan dit alsnog. Dit inhaalbedrag is fors verhoogd in 2023 van € 8.065 naar maximaal € 38.000.

Een andere verruiming is dat u tot vijf jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd lijfrentepremies kunt aftrekken. Tot 2023 kon dit tot aan uw AOW-leeftijd.

Bent u voornemens om nog in 2023 een dividenduitkering of giften te doen? Let dan goed op: de Eerste Kamer moet het Belastingplan 2024 nog goedkeuren. Dit gebeurt op 19 december a.s.. Het kan dan zinvol zijn de definitieve besluitvorming af te wachten!

Wij bespreken graag wat dit betekent voor uw persoonlijke situatie: