16 december 2022

Maximum uurprijzen

In de kinderopvangsector is al enige tijd een discussie gaande over de indexatie van de maximum uurprijzen. De brancheorganisaties in de kinderopvang geven aan dat de uurprijzen de afgelopen jaren de werkelijke kostenstijging niet hebben gevolgd. Het gevolg is, dat steeds meer kinderopvangorganisaties een tarief hanteren dat boven de maximum uurprijs ligt. Dit gaat ten koste van de toegankelijkheid van de kinderopvang. Daarnaast hebben bracheorganisaties en vakbonden de minister opgeroepen de maximum uurprijzen, bovenop de reguliere indexatie van 5,58%, eenmalig extra te verhogen. Deze gehele extra verhoging zal worden ingezet voor hogere lonen.

Commissiedebat kinderopvang

Op 16 november 2022 heeft een belangrijk commissiedebat kinderopvang plaatsgevonden waarin deze ontwikkelingen zijn besproken. Naar aanleiding hiervan heeft de minister een kamerbrief opgesteld. De minister erkent dat de maximum uurprijzen in de afgelopen jaren vanwege uiteenlopende argumenten niet altijd de werkelijke indexatie hebben gevolgd. Echter, voor 2023 zou géén aanvullende stijging van de maximum uurprijzen plaatsvinden. Wel deed de minister de toezegging om dit voorjaar, rekening houdend met het bredere begrotingsbeeld, serieus te kijken naar de indexering van de uurprijs voor 2024. Een extra verhoging voor 2023 leek hiermee van de baan. Maar op 13 december gaat de minister, na aandringen vanuit de sector en de oppositie, toch overstag.

In afwijking van de reguliere indexeringssystematiek worden de maximum uurprijzen voor 2023 eenmalig extra verhoogd met 0,94%.

Indexatie

De indexering voor 2023 was in het voorjaar 2022 vastgesteld op basis van voorspellingen van het CPB. Deze voorspellingen blijken aanzienlijk te laag. In plaats van wachten op de aanpassingen van de uurprijzen 2024 om dit te corrigeren, vindt de correctie nu al voor 2023 plaats. Als in het voorjaar 2023 uit nieuwe ramingen blijkt dat de prijsbijstelling nog steeds te laag is, kan er vanaf 2024 nog een extra reparatie plaatsvinden. Overigens corrigeert de minister hiermee alleen het effect van de te lage indexatie 2023. In het verleden is de minister, vanwege bezuinigingsmotieven, ook afgeweken van de reguliere indexeringssystematiek waardoor de maximum uurprijzen op een te laag niveau liggen. Hiervoor vindt geen reparatie plaats. Voor meer details verwijzen wij naar de betreffende beslisnota en de kamerbrief .

LET OP: Na het aannemen van een motie in de tweede kamer besloot de minister op 15 december om

bovenop de 57 miljoen van 13 december nogmaals 45 miljoen beschikbaar

te maken. Waarmee ook alvast rekening wordt gehouden met inflatie voor 2023. Het betekent waarschijnlijk een verhoging van de maximum uurprijs met enkele centen. De aanpassing wordt in de loop van 2023 met terugwerkende kracht ingevoerd per 1 januari 2023. Lees ook de toelichting van de brancheorganisatie Kinderopvang.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van deze informatie. Stel ze gerust, wij helpen u graag verder.