25 september 2019

Met Prinsjesdag heeft het kabinet haar belastingplannen voor 2020 bekend gemaakt. Hierbij is onder andere het Wetsvoorstel fiscale maatregelen Klimaatakkoord ingediend. Hierin staan veel afspraken uit het eerder gesloten Klimaatakkoord. Het centrale doel van het Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Het belastingplan 2020 moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. In dit artikel ga ik in op de belangrijkste wijzigingen voor de Automotivesector.

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord: Bijtelling elektrische auto naar 8% in 2020!

De huidige verlaagde bijtelling van 4% (2019) voor de zakelijke elektrische auto gaat omhoog. In 2020 wordt de bijtelling dan 8% en daarna gaat deze in stapjes verder omhoog. Vanaf 2026 is het onderscheid tussen de elektrische auto en andere auto’s verdwenen. Mochten de plannen worden goedgekeurd dan gaat de verlaagde bijtelling dus al komend jaar stijgen! Dit heeft dus ook gevolgen als u de in 2020 te leveren elektrische auto al besteld hebt in 2019!
Bij de aanschaf van een nieuwe auto blijft er de komende jaren wel een voordeel bestaan voor de elektrische auto ten opzichte van de ‘’fossiele’’ auto. Voor fossiele auto’s is de bijtelling immers al 22%.

Let op: de onderstaande verlaagde bijtelling moet gaan gelden tot € 45.000 in 2020 en tot € 40.000 in 2021 (in 2019 tot € 50.000). Dus bij een aanschafwaarde boven dit bedrag maakt u een ‘knip’ en betaalt u over de meerwaarde gewoon 22% bijtelling.

Tabel Bijtelling Elektrische auto per jaar:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%

Let op: Het kan lonend zijn om uw huidige elektrische auto vroegtijdig in 2020 te vervangen. Daarna kunt u voor het laatst in 2025 profiteren van de lagere bijtelling.

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord: Invoering rekeningrijden in 2025?

Er komt een onderzoek naar een ander systeem van autobelastingen. De eventuele beslissing over invoering daarvan wordt doorschoven naar een volgend kabinet. In het Klimaatakkoord is hier het onderstaande over uitgewerkt.
Het kabinet gaat rekeningrijden verder onderzoeken. Het huidige systeem van autobelastingen bestaat uit een mix van belasten van bezit en belasten naar gebruik van fossiele brandstoffen via de accijnsheffing. Elektrisch rijden raakt steeds verder ingeburgerd. Mede daarom acht het kabinet op termijn een andere vormgeving van de autobelastingen noodzakelijk. Dit voorkomt dat een steeds kleinere groep de inkomsten opbrengt. Betalen naar gebruik levert potentieel een bijdrage aan minder files en uitstoot.
De eventuele invoering van het nieuwe stelsel wordt betrokken bij de reeds voorgenomen belastingherziening in 2025.

De volgende varianten zijn uitgewerkt:

 1. Rekeningrijden alleen voor elektrische auto’s. Voor fossiele auto’s blijft dan het huidige systeem in stand. De totale lasten binnen het autodomein dalen hierdoor per saldo. Daarbij vindt er geen differentiatie plaats naar tijd of plaats en wordt dus geen spitsheffing onderzocht.
 2. Tijd- en plaatsgebonden heffing voor alle auto’s. Maar zonder een speciale spitsheffing.
 3. Emissie-, tijd- en plaatsgebonden heffing voor alle auto’s. In deze variant is er dus ook sprake van een spitsheffing

Jaarlijkse aanpassing mogelijk!

Het kabinet wil de stimulering van emissievrij rijden ieder jaar aan kunnen passen. Zij noemen dit het principe ‘Hand aan de kraan’. Men wil voorkomen dat er overstimulering plaatsvindt, bijvoorbeeld als er substantieel meer of minder elektrische auto’s worden verkocht dan voorzien. Deze maatregel kan voor veel onzekerheid op de automarkt zorgen. Bij een geplande (toekomstige) aanschaf van een (elektrische) auto blijven de kosten onzeker.

Overige belangrijke maatregelen

Hieronder vindt u nog een selectie van overige van belang zijnde voorstellen uit de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord:

 • De accijns op diesel wordt verhoogd per 2021 met 1 cent en per 2023 wederom met 1 cent.
 • De eerder geplande verhoging van de accijns op benzine gaat niet door.
 • Eigenaren van emissieloze auto’s blijven vrijgesteld van het betalen van de BPM tot en met 2024. In 2025 betalen zij een vaste voet van 360 euro per auto.
 • Emissieloze auto’s blijven tot 2025 vrijgesteld van het betalen van MRB. In 2025 betaalt men 25% van het reguliere MRB-tarief en vanaf 2026 100%.
 • In de MRB geldt een halftarief voor een personenauto (PHEV’s) met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram per kilometer. Dit halftarief wordt verlengd tot en met 2024. In 2025 wordt dit een driekwarttarief en in 2026 een volledig tarief.
 • De huidige correctiefactor voor de massa van PHEV voor bestelauto’s wordt verlengd tot en
  met 2025. Deze correctiefactor bestaat vanwege het zwaardere gewicht van PHEV ten opzichte
  van conventionele auto’s, veroorzaakt door de aanwezige batterij.
 • Voor bestelauto’s van ondernemers geldt een verlaagd MRB-tarief. In het Klimaatakkoord is overeengekomen deze tarieven geleidelijk te laten oplopen met gemiddeld € 24 per jaar. Uiteindelijk moet het tarief in 2025 gemiddeld € 72 per jaar bedragen.
 • Uit de overige fiscale maatregelen: De heffingsgrondslag van de BPM wordt per 1 juli 2020 aangepast van “CO2-uitstoot gemeten conform de NEDC-testmethode” naar “CO2-uitstoot gemeten conform de WLTP-testmethode”. De Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) is de door de EU ingevoerde, geharmoniseerde testmethode om de CO2-uitstoot van lichte voertuigen vast te stellen. De BPM-tarieftabel wordt per 1 juli 2020 budgettair neutraal aangepast om verandering in de totale BPM-opbrengst als gevolg van de invoering van de WLTP-testmethode te voorkomen.

Kortom, u kunt in de Automotivesector weer een aantal belangrijke wijzigingen op fiscaal gebied verwachten. De sector: het kind van de rekening?

P.R.J. (Reijer) van Schothorst LLM RB
mr. P.R.J. (Reijer) van Schothorst LLM RB
Belastingadviseur