11 mei 2021

Rechtbank Gelderland oordeelde op 22 maart jl. in een zaak en bevestigde precies wat wij bij fiscale scans regelmatig vaststellen: veel organisaties zijn fiscaal niet in control als het gaat om het inlenen van personeel. Zij lopen daarmee grote fiscale risico’s. Hoe zit dat precies?

Het inlenen van personeel

Onder inlenen van personeel wordt verstaan een werknemer die u inhuurt en onder uw leiding en toezicht werkzaamheden voor u verricht. Andere benamingen voor inlenen in de praktijk zijn detachering en het ter beschikking stellen van personeel.

Aansprakelijkheid

Als uw organisatie personeel inleent dan kunt u op grond van de Invorderingswet als inlener hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de afdracht van loonbelasting, premies volksverzekeringen, bijdrage Zorgverzekeringswet, werknemersverzekeringen en de btw. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan ontstaan als de uitlener niet voldoet aan zijn fiscale verplichtingen.

De uitspraak van Rechtbank Arnhem

In deze zaak oordeelde de Rechtbank dat de inlener aansprakelijk kon worden gesteld voor de niet voldane belastingschulden van de failliete uitlener. De inlener had verzuimd om bij de uitlener te verzoeken om vrijwaringsbewijzen zoals een G-rekening en Verklaringen betalingsgedrag. Dit kwam de inlener duur te staan, hij werd hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor een nog openstaand bedrag van ruim € 146.000!

Hoe beperkt u het risico op aansprakelijkheid?

Als u als inlener kunt aantonen dat het niet uw schuld is dat de afdracht van belastingen en premies niet heeft plaatsgevonden, dan kan uw aansprakelijkheid komen te vervallen of worden beperkt. Dit noemen we met een mooi woord “disculperen”. De volgende maatregelen dragen hier o.a. aan bij:

  • Verzoek de uitlener regelmatig om een Verklaringen betalingsgedrag;
  • Stort deelbedragen van de factuur rechtstreeks op een G-rekening ten name van de uitlener;
  • Controleer of de uitlener is geregistreerd in het SNA-register

Wat is raadzaam voor uw organisatie?

Belangrijk is om te controleren of binnen uw organisatie sprake is een vast omlijnd protocol bij de inleen van personeel. Helaas komt het te vaak voor dat begrippen als “g-rekening” of “Verklaring betalingsgedrag” onbekend zijn bij inleners. Dat kan uw organisatie achteraf duur komen te staan.

In een prima leesbare brochure heeft de Belastingdienst de spelregels rondom de inlenersaansprakelijkheid verder voor u uitgewerkt. Maak daar gebruik van, is ons advies.

Fiscale scan

Twijfelt u of uw organisatie wel voldoende fiscaal in control is? Neem dan vrijblijvend eens contact met ons op voor het uitvoeren van een fiscale scan. Dergelijke scans voeren wij regelmatig uit. De praktijk leert dat organisaties hierdoor fiscaal meer in control komen. Dat is pure winst!

Wilt u weten hoe wij te werk gaan? Neem dan gerust eens contact met mij op, ik leg het u graag uit.

Mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Van Ree Finance Consultants
Fiscaal directeur
avdbok@vanreeacc.nl