27 mei 2019

Lenen van de eigen BV door een DGA wordt vanaf 2022 aan banden gelegd. Lenen voor de eigen woning blijft mogelijk. Maar als een DGA op 31 december 2022 excessief (meer dan € 500.000) van zijn BV`s heeft geleend voor andere doelen dan de eigen woning leidt dit tot belastingheffing. Een DGA die in het verleden als privé persoon aan derden verhuurde panden kocht en daarvoor leende van zijn BV wordt nu afgestraft. Ook als hij toereikende zekerheden zoals een hypothecaire zekerheid verstrekte aan zijn BV. Er is geen eerbiedigende werking voor bestaande situaties. Dit blijkt uit een concept wettekst, welke op 3 maart als internetconsultatiedocument wereldkundig werd. In onze ogen is de voorgestelde regelgeving zonder eerbiedigende werking in strijd met de rechtszekerheid. In het verleden op basis van bestaande wet- en regelgeving gemaakte keuzes kunnen namelijk vaak alleen tegen onevenredige hoge kosten worden aangepast.

Leningen aan familieleden

Uit de concept wettekst blijkt nu, dat dit ook moet gaan gelden voor leningen aan familieleden “in de rechte lijn”; ofwel aan ouders, kinderen of kleinkinderen. Het komt nogal eens voor, dat een DGA vanuit zijn BV een kind aan een financiering voor de eigen woning helpt. Bij de huidige hoge koopprijzen van woningen is koop van een woning door starters op de woningmarkt niet eenvoudig. Uit de concept tekst begrijpen wij dat vanaf 2022 zo’n lening ook meetelt voor de beoordeling of een DGA excessief leent. Waarbij wij niet in wettekst of memorie van toelichting lezen, dat uitzondering voor de eigen woning ook geldt, als de BV van de DGA leent voor een eigen woning van een kind. Wij achten dit een gemiste kans.

Op basis van de huidige tekst blijft in onze ogen het lenen aan de BV van verbonden personen wel mogelijk. Als een kind als privépersoon een onderneming van zijn ouders overneemt en daarvoor een lening van de BV van de ouders krijgt, telt die lening mee voor de € 500.000 grens. Maar als een kind de overname doet vanuit een BV niet.

Mocht u vragen hebben over deze aankomende, helaas complexe, regelgeving, neem dan contact met ons op.