23 oktober 2019

In een eerdere blog schreef ik al dat het mij niet zou verbazen als het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen het gaat halen. Maar wat betekent dit wetsvoorstel voor de aansprakelijkheid van de vennoten?

Nu is er nog een verschil tussen de vof en de maatschap. In de maatschap is iedere vennoot aansprakelijk voor de schulden die hij zelf aangaat en voor een evenredig deel voor de schulden van de maatschap. In de vof is iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden, ook als deze door een andere vennoot zijn aangegaan.

Als de vennootschap rechtspersoonlijkheid krijgt, ontstaat er qua aansprakelijkheid een nieuwe situatie: de vennootschap is contractspartij. En dus is de vennootschap aansprakelijk zou je zeggen.

Zover wil de wetgever echter niet gaan. Ik citeer het nieuwe artikel 7:809 Burgerlijk Wetboek: “De vennoten zijn naast de vennootschap hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap jegens derden.”  In gewoon Nederlands: zowel de vennootschap als iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Gelukkig wordt dit wat verzacht door de volgende bepaling:  “Vennoten zijn slechts aansprakelijk voor zover de wederpartij aannemelijk maakt dat de vennootschap niet aan de verbintenis zal voldoen”. Met andere woorden: vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap als aannemelijk is dat de vennootschap die schulden niet zal voldoen.

Vennoten aan wie uitdrukkelijk de uitvoering van een opdracht is toevertrouwd, blijven naast de vennootschap aansprakelijk voor een aan die vennoot toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Denk hierbij aan vrije beroepers zoals consultants en artsen.

Samengevat: de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap gaat – behalve de in de vorige alinea genoemde uitzondering – niet zo ver dat de vennoten niet meer aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Maar schuldeisers zullen eerst de vennootschap zelf moeten aanspreken. Als die de schuld niet kan voldoen, kan elke vennoot voor de gehele schuld worden aangesproken.

B.W. (Wim) Boerman RB REP

B.W. (Wim) Boerman RB REP
Juridisch adviseur/belastingadviseur
wboerman@vanreefc.nl
0343 – 415940