24 november 2020

Vernieuwing box 3

Op 18 september jl. heb ik je in een korte video bijgepraat over de vernieuwing van box 3. Daarin vertelde ik dat de vermogende particulier de rekening betaalt voor de verhoging van het heffingsvrij vermogen. Het advies aan hen was om eens te komen praten over vermogensoverheveling naar de kinderen of naar de BV. Dat advies staat nog steeds. Misschien kom ik hier nog op terug in een nieuwe blogaflevering over box 3. Maar voor nu even wat anders: de gevolgen van de verhoging van het heffingsvrij vermogen voor de toeslagen en de bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg.

Verhoging heffingsvrij vermogen

De verhoging van het heffingsvrij vermogen zou tot gevolg hebben, dat meer mensen in aanmerking komen voor een (hogere) huurtoeslag, zorgtoeslag en/of een (hoger) kindgebonden budget. Een ander effect zou de verlaging zijn van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg voor degenen voor wie de eigen bijdrage mede afhankelijk is van het vermogen. Daar is uiteraard een stokje voor gestoken! Voor deze regelingen blijft het oude, geïndexeerde heffingsvrije vermogen (in 2020 € 30.846) van kracht. Dus helaas: geen hogere toeslagen en geen lagere eigen bijdrage voor langdurige zorg.

De moraal van deze blog: reken je niet rijker dan je bent, want de verhoging van het heffingsvrij vermogen werkt niet door in de toeslagen en de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg.

Uitspraak van de rechtbank

En dan dit nog: er wordt volop geprocedeerd over de vraag of de box 3-heffing niet te hoog is ten opzichte van het rendement. Met andere woorden: is de box 3-heffing een buitensporige last? Rechtbank Noord-Holland is van mening dat dit pas het geval is als het inkomen van belanghebbende onder de armoede grens komt te liggen of daarnaar tendeert. Gerechtshof Amsterdam heeft deze uitspraak van de rechtbank op 22 september 2020 in hoger beroep bekrachtigd. Oké, denk  ik dan… En jij? Denk er in ieder geval over na om een deel van je vermogen voor 1 januari a.s. over te hevelen naar je kinderen of naar je BV.

B.W. (Wim) Boerman RB REP
Estate planner
wboerman@vanreefc.nl