De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling

De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en is opengesteld tot en met 30 juni 2022. Deze regeling maakt onderdeel uit van het steunpakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Borg

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien is de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging nog verder verruimd en ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten. De looptijd van de BMKB-regeling was in eerste instantie 2 jaar, maar is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verlengd tot 4 jaar. Daarnaast is de toegang tot de regeling ook laagdrempeliger geworden: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets.

Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen aan klanten en of die nog steeds reëel zijn. Daarnaast was het garantiebudget van de BMKB in 2020 € 1,5 miljard. In 2021 is het totale garantiebudget ook € 1,5 miljard. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB, waarvoor een budget gereserveerd is in 2021 van € 150 miljoen (onderdeel van het totale garantiebudget).