Passende verslaggeving voor elke maatschappelijke instelling

Juist in tijden van verandering is het belangrijk voor maatschappelijke instellingen zelf de touwtjes in handen te houden. Van Ree Accountants helpt u graag tijdig in te spelen op wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving. Zodat u in de lead bent bij de tonen van de resultaten in het afgelopen jaar van uw stichting of vereniging.

Basis van de jaarverslaggeving

Als maatschappelijke instelling bent u bezig voortdurend te professionaliseren. Zodat u altijd adequaat op veranderingen kunt inspelen. Een gezonde basis daarvoor legt u door uw governancestructuur goed in te richten. U dient feitelijk juist en tijdig te rapporteren en te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. In toenemende mate stellen gemeenten hiervoor voorwaarden. Dit gebeurt in de vorm van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s).

RJ640 en RJkC1

De Richtlijn 640 organisaties-zonder-winststreven of de Richtlijn voor Kleine organisaties-zonder-winststreven (RJkc1) geeft aan op welke wijze een stichting of een vereniging haar financiële verslaggeving moet  inrichten.

Het jaarverslag verschaft inzicht in de activiteiten van de instelling en de uitkomsten daarvan. Het bestuursverslag maakt deel uit van jaarverslag. In dit onderdeel licht het bestuur de doelstelling en het verslag van de activiteiten verder toe. Daarnaast worden de begrotingscijfers van het huidige jaar in de staat van baten en lasten opgenomen. Deze worden vergeleken met de jaarcijfers van het huidige boekjaar en voorzien van een toelichting. Ook wordt de begroting voor het nieuwe boekjaar in samengevatte vorm opgenomen in het bestuursverslag.

Hoofdlijn van RJ640 en RJkc1 is dat alle baten en lasten in de staat van baten en lasten moeten worden verantwoord. Dit geldt ook voor de fondsen en giften met een specifiek bestedingsdoel. Via de resultaatbestemming worden deze in de bestemmingsfondsen verwerkt.

Elementen in de verslaggevingsrichtlijnen RJ640 en RJkc1

Wij adviseren u graag bij:

 • Het omgaan met waardering nalatenschappen
 • Vermogensvorming: hoogte continuïteitsreserve
 • Onderhanden projecten en bepalen resultaat projecten
 • Inrichting bestuursverslag
 • Consolidatieverplichtingen en -vrijstellingen.

Vaak zijn dit ook beeldbepalende posten, die de lezer van het jaarverslag belangrijk vindt. Namelijk: hoeveel reserves zijn er opgebouwd, welk doel hebben de reserves en welke vorderingen heeft de stichting en vereniging op anderen?

Juist hierbij kunnen wij u van dienst zijn. Uw relatiebeheerder van Van Ree Accountants is een adviseur en sparringpartner die de organisatie op alle niveaus van dienst is. Wij zijn voor u een vraagbaak bij de invulling van de jaarverslaggevingsrichtlijnen. Zo denken wij mee op welke wijze de gebruiker inzicht krijgt in de prestaties en resultaten van de maatschappelijke organisatie.

Onze specialisten

 • Arjen Hoogenboom

  A. (Arjen) Hoogenboom AA

  Directeur/partner

 • J.K.J. (Carlo) van Egdom MSc RA

  Directeur/Accountant

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Directeur/Accountant