15 februari 2023

Verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening van instellingen voor primair en voorgezet onderwijs: na jaren van onduidelijkheid is er eindelijk zicht op een definitieve regeling. 

Wij hebben voor primair en voortgezet onderwijs een toelichting geschreven waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • De discussie over bepalingen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving over vervanging van belangrijke bestanddelen
 • Groot onderhoud en investeringen
 • Gebouwen al dan niet op de balans van primair en voortgezet onderwijs
 • Nieuwe uiting van de Raad voor de Jaarverslaggeving over onderscheid tussen vervanging en groot onderhoud
 • Verwerking van kosten als materieel actief
 • Verwerking van kosten via een onderhoudsvoorziening
 • Schoolgebouwen en economisch claimrecht
 • Decentralisatie
 • Combinatie van voortgezet onderwijs met mbo en/of hbo
 • Toepassing van RJ 212 “Materiële vaste activa”
 • Egalisatiemethode primair en voortgezet onderwijs
 • Berekening van de voorziening
 • Kosten van uitbreidingen, functionele verbeteringen en herstel
 • Verlenging van de overgangsregeling die opgenomen is in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs
 • Overgangsbepalingen in RJ 660.602 en RJ 660.603
 • Toepassing stelselwijziging
 • Rapport van de Commissie Van Ham
 • Componentenbenadering
 • Keuze om over te gaan van het verwerken van groot onderhoud via de voorziening naar het activeren van groot onderhoud
 • Onderhoudsuitgaven primair en voortgezet onderwijs
 • Eigen vermogen
 • Lidquiditeitsprobleem
 • Bestemmingsreserve

Onze adviezen voor primair en voortgezet onderwijs

RJ212 Materiële vaste activa

Er kunnen nog aanpassingen in de voorgestelde tekst voor RJ 212 ‘Materiële vaste activa’ komen. Het heeft namelijk nog de status van een uiting. Om die reden adviseren wij schoolbesturen voor de jaarrekening 2022 nog de bestendige gedragslijn te volgen en eventuele aanpassing van het gevolgde stelsel of de wijze van berekenen van de onderhoudsvoorziening pas met ingang van boekjaar 2023 of 2024 door te voeren.

Verwerken van groot onderhoud

Als een onderwijsinstelling besluit om over te gaan van het verwerken van groot onderhoud via de voorziening naar het verwerken als materieel vast actief, dan dient dit als volgt te worden verwerkt:

 1. op retrospectieve conform RJ-140 (dus met terugwerkende kracht); of
 2. op retrospectieve wijze vanaf voorgaand boekjaar; of.
 3. op retrospectieve wijze vanaf het huidig boekjaar.

De voor- en nadelen van de verschillende methoden hebben wij in de toelichting voor u uitgewerkt.

Ondersteuning PO-Raad en VO-raad

De PO-Raad en de VO-raad komen gezamenlijk met een ondersteuningsaanbod in de vorm van voorlichting. Er zal een handreiking/brochure verschijnen waarin onder andere ingegaan wordt op wijze van omgaan met de bepalingen van RJ 212 betreffende het vormen van een voorziening en de overgang van de egalisatiemethode naar de RJ-methode. Ook zal ingegaan worden op de effecten hiervan op de financiële positie van schoolbesturen en de voor- en nadelen van de overgang naar het activeren van het groot onderhoud. Daarnaast zullen voorlichtingsbijeenkomsten (digitaal of fysiek) gehouden worden.

Maatwerk voor goede onderhoudsvoorziening

Verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening van instellingen voor primair en voorgezet onderwijs: er komt heel wat bij kijken. Als relatiebeheerders van Van Ree Accountants kunnen wij schoolbesturen ondersteunen bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Wij brengen de gevolgen hiervan in kaart. Ook kunnen wij de schoolbesturen begeleiden in de diverse stappen die genomen moeten worden in het proces om te komen tot een goede onderhoudsvoorziening. De sectorraden verzorgen de algemene voorlichting, wij kunnen maatwerk leveren. Ook voor uw onderwijsinstelling. Neem daarvoor contact met ons op.

Update 9 mei 2023: de regeling is definitief.

Meer nieuwsitems