23 oktober 2019

De Inspectie SZW controleert bedrijven strenger op de aanwezigheid van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Bij overtreding zal de inspectie direct een hogere boete opleggen.

 De toetsing van de RI&E is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het gebruikte RI&E-instrument. Als de RI&E is opgesteld met een goedgekeurd branche-instrument (bijvoorbeeld de RI&E MKB Bouwnijverheid van Arbouw) is de toetsing als volgt:

  • bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E-instrument op de gewone wijze laten toetsen;
  • organisaties met 25 werknemers of minder die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van de goedgekeurde branche-RI&E (opgesteld door de Stichting Arbouw), hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige;
  • bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) moeten een RI&E hebben. Ze hoeven het document niet te laten toetsen. Deze bedrijven mogen daarnaast ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Controle Inspectie SZW

Per 1 januari 2012 vormen de oude Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) samen de Inspectie SZW. De Inspectie SZW houdt zich bezig met preventie. Dit houdt in: de voorlichting over rechten en plichten en de gevolgen bij het niet naleven hiervan. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het toezicht op en het handhaven van de naleving van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. De inspecteur heeft toezichthoudende en opsporende taken. Hij inspecteert niet alleen de feitelijke werkomstandigheden. Hij controleert ook of er een RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak aanwezig zijn. Tevens wordt nagegaan of de RI&E door een gecertificeerde arbodienst is getoetst. Dit is verplicht bij bedrijven van meer dan 25 werknemers. En hij controleert of de arbodienst een advies heeft uitgebracht over het plan van aanpak. Daarnaast checkt de Inspectie SZW of de praktijkomstandigheden op de werkvloer overeenstemmen met de RI&E en het plan van aanpak.

Hogere boetes

Het normbedrag voor de boete was eerst € 3.000 en is nu € 4.500 voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Naarmate het bedrijf kleiner is, wordt de boete ook lager. Een bedrijf met bijvoorbeeld 40 tot en met 99 werknemers betaalt bij overtreding een boete van 50% van € 4.500. Bovendien wordt elke organisatie die niet beschikt over een RI&E en dat wel zou moeten, als ‘overtreder met directe boete’ (ODB) bestempeld. De Inspectie SZW kan in zo’n geval direct een boete opleggen in plaats van eerst een eis of een waarschuwing. De boete op het ontbreken van een plan van aanpak of het niet tijdig nemen van de daarin genoemde maatregelen – onderdeel van de RI&E – stijgt van € 750 naar    € 3.000.

 Vragen

Heeft u vragen over de verplichtingen rondom de RI&E? Neemt u dan contact op met één van onze HR-consultants.

M. (Rien) van Koeveringe RPP

M. (Rien) van Koeveringe RPP
sr. HR Consultant
rvkoeveringe@vanreehrc.nl
0342-400200

Meer nieuwsitems