17 maart 2022

Het MBO studentenfonds is per 1 augustus 2021 in werking getreden. Het doel van het fonds is om ervoor te zorgen dat studenten ondanks financiële belemmeringen toch kunnen deelnemen aan opleiding op het MBO, of aan medezeggenschapsraden of andere organisaties die het MBO verbeteren.

Om dit doel te realiseren zijn er 4 doelgroepen bepaald:

  1. Bestuursleden, studentenraadsleden, medezeggenschapsleden of leden van een grote studentenorganisatie hebben recht op dit fonds.
  2. Studenten die zich maatschappelijk of bestuurlijk voor de school of het MBO inzetten hebben recht op dit fonds,
  3. Die bewezen hebben niet te kunnen betalen voor onderwijsbenodigdheden,
  4. En studenten die studievertraging hebben opgelopen vanwege bijzondere omstandigheden.

Voor elk van deze doelgroepen zijn voorwaarden gesteld:

Voor doelgroep 1 en 2 bepaalt de school welke inzet en activiteiten in aanmerking komen voor het fonds. Alle studenten die voldoen aan deze voorwaarden hebben recht op dit fonds, ongeacht leeftijd, ongeacht BOL/BBL en ongeacht of de student een basisbeurs ontvangt of niet.

Wel zijn specifieke criteria benoemd voor doelgroep 3. Alleen studenten onder de 18 jaar die de BOL opleiding volgen en bewezen hebben geen middelen te hebben om onderwijsbenodigdheden aan te kunnen schaffen, kunnen beroep doen op deze middelen.

Voor doelgroep 4 zijn meerdere omstandigheden denkbaar, zoals bijzondere familieomstandigheden, handicap of chronische ziekte, zwangerschap of bevalling etc. Dit geldt alleen voor studenten (van alle leeftijden) die de BOL opleiding volgen en geen recht (meer) hebben op de basisbeurs.

De ondersteuning bestaat voor doelgroep 1,2 en 4 uit financiële ondersteuning. Voor doelgroep 3 kan deze steun ook bestaan uit het verstrekken van leermiddelen.

Aandachtspunten en ons advies:

  • Doelstelling is dat per student een passende vergoeding wordt gegeven. Er is geen maximum budget dat verdeeld moet worden over alle studenten die aanmerking komen.
  • De MBO instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het financieren van het MBO-studentenfonds.
  • De MBO instelling moet hiervoor een kader opstellen waaruit helder blijkt wie, onder welke condities een beroep kan doen op het fonds en hoe de student de aanvraag kan indienen.
  • De studentenraden hebben instemmingsrecht op het kader en kunnen ook vragen het kader aan te passen.
  • De school moet door het opstellen van dit kader ervoor zorgen dat het voor de studenten compleet helder is wie, onder welke voorwaardes, een beroep kan doen op de voorziening en hoe de student daarvoor een aanvraag voor kan indienen. De studentenraden hebben hier instemmingsrecht op, en kunnen er daardoor voor kiezen om ook dit kader aan te passen.
  • De instelling moet een protocol opstellen over de toekenning van ondersteuning vanuit het studentfonds. Hierin moeten in ieder geval staan: regels omtrent het aanvragen van de fonds, het proces en duur van ondersteuning, en de hoogte van het bedrag.

 

Meer nieuwsitems