16 april 2019

Inhoud van de regeling

De Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO (hierna: de regeling) houdt verband met de overgang van schooljaar- naar kalenderjaarbekostiging in het voortgezet onderwijs in 2005. Op grond van deze regeling zijn schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in staat gesteld een vordering op te nemen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in verband met de opgebouwde bruto vakantie-aanspraken en verschuldigde afdrachten voor pensioenpremies en loonheffingen.

Een vordering op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan slechts worden geëffectueerd indien een school op een ander moment dan 1 augustus wordt opgeheven, zonder dat er sprake is van een samenvoeging (fusie). In de praktijk komt dit in zeer uitzonderlijke gevallen voor. Dit houdt enerzijds verband met het feit dat sluiting van een school op een andere datum dan 1 augustus zeer onwenselijke gevolgen heeft voor de leerlingen. Anderzijds komen opheffingen van scholen zelden voor omdat (ook vanuit bekostigingstechnische overwegingen) in verreweg de meeste gevallen wordt gekozen voor samenvoeging (fusie) van scholen. Mede om die redenen hebben vrijwel alle schoolbesturen in het voortgezet onderwijs de vordering op grond van de regeling op nihil gewaardeerd. De VO-raad heeft de schoolbesturen ook hiertoe opgeroepen. Tegen die achtergrond is in de zomer van 2018 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten de regeling te laten vervallen.

Vervallen van de regeling

In de zomer van 2018 werd, om de hierboven geschetste redenen, door het ministerie van OCW verondersteld dat het vervallen van de regeling geen gevolgen zou hebben voor de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Deze veronderstelling bleek echter onjuist. Er zijn nog steeds een aantal instellingen die de genoemde vordering op het ministerie van OCW op de balans opgenomen hebben. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en in het bijzonder richtlijn RJ 660 ‘Onderwijsinstellingen’ schrijven voor dat schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, die de vordering niet op de balans opgenomen hebben, in de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen melding maken van de vordering op het ministerie van OCW, die op grond van de regeling is ontstaan.

Herinvoering van de regeling

Omdat voorkomen dient te worden dat door het vervallen van de regeling problemen ontstaan met het afgeven van controleverklaringen bij de jaarverslagen over 2018 van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, wordt de regeling voor bepaalde tijd opnieuw ingevoerd. Inhoudelijk is de regeling niet gewijzigd. Wel is in artikel 6 een ‘horizonbepaling’ aan deze regeling toegevoegd: de regeling komt te vervallen met ingang van 1 januari 2023. Deze ruime periode is gekozen om te zijner tijd op zorgvuldige wijze de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en in het bijzonder richtlijn RJ 660 ‘Onderwijsinstellingen’ hieraan aan te passen.

Tot slot is van de gelegenheid gebruikgemaakt om enkele tekstuele omissies uit de regeling te herstellen.

Visie Van Ree Accountants

Hoewel het aantal instellingen dat nog een vordering uit hoofde van deze regeling op de balans opneemt beperkt is en het nog niet voorgekomen schijnt te zijn dat instellingen daadwerkelijk een beroep op de regeling hebben gedaan, achten wij het zonder verder overleg met de betrokken organisaties laten vervallen van de regeling (als onderdeel van een opschoonactie) niet correct. Daarom is het goed dat de regeling weer heringevoerd is. Zeker voor die instellingen die de vordering nog wel op de balans hebben staan zou het effect op het eigen vermogen fors zijn. Het gaat in de praktijk meestal om ca. 7,5% van de personele lumpsum, die in één keer afgeboekt had moeten worden.

Omdat de regeling nu een tijdelijk karakter heeft gekregen adviseren wij die instellingen die nog wel een vordering uit hoofde van de regeling op de balans hebben staan, om het komend jaar een stelselwijziging te overwegen en de vordering alsnog op nihil te waarderen.


Bron: www.duo.nl

Meer nieuwsitems