23 november 2022

In februari 2022 is het wetsvoorstel verbetering rechtsbescherming mbo-studenten aangenomen

Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) die te maken hebben met passend onderwijs. Deze wijzigingen zien onder meer toe op:

  • Het verbeteren van de informatievoorziening over de rechten en plichten van mbo-studenten door middel van een studentenstatuut, waarin onder meer de rechten en plichten ten aanzien van zwangerschap en bevalling zijn opgenomen;
  • Aanscherping randvoorwaarden zorgplicht van scholen op basis van de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (wgbhcz).

Daarnaast worden ook maatregelen getroffen om de rechtsbescherming van mbo-studenten te verbeteren. In de WEB worden hiertoe nadere regels opgenomen over het afhandelen van klachten, geschillen, bezwaar en beroep.

Ook wordt de onderwijsovereenkomst (OOK) afgeschaft. In de huidige WEB staat dat met elke student een onderwijsovereenkomst (OOK) moet worden afgesloten. Dat onderdeel van de Wet vervalt en daarmee wordt de OOK afgeschaft.

De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 augustus 2023 (was 1 augustus 2022). Totdat het wetsvoorstel in werking treedt op 1 augustus 2023, is de OOK nog verplicht voor de inschrijving van studenten. Om die reden ligt het voor de hand om voor het instromende cohort van 2023-2024 nog een OOK te hanteren. De OOK’s van studenten die al ingeschreven waren, blijven in principe bestaan.

Ons advies voor uw mbo-instelling

Wij merken op dat de verplichting tot het hanteren van de OOK tot en met 1 oktober 2023 op dit moment bij de MBO-raad ter discussie is gesteld. Vooralsnog zijn drie scenario’s uitgewerkt waaruit kan worden gekozen:

  • De OOK gebruiken tot en met 31 juli 2023;
  • De OOK vervalt zodra het studentenstatuut gereed is; of
  • De OOK wordt niet meer bij nieuwe aanmeldingen gehanteerd.

Wij bevelen aan om met ons als uw accountant afstemming te hebben over uw voorkeur in de scenario’s en de effecten die dit heeft voor uw studentenadministratie.

Meer nieuwsitems