Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven en zzp’ers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen van de tegemoetkoming kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste vasten lasten.

TVL tot 1 oktober 2020:

dit tijdvak kan niet meer aangevraagd worden

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf dinsdag 30 juni 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur bij de bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO Deze tegemoetkoming geld voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Waaruit bestaat de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. Een bedrijf krijgt maximaal € 50.000 per vier maanden. De berekening is gebaseerd op de volgende berekening:

 subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

Bij de berekening wordt de omzet van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019 gebruikt. Dit is de referentieperiode. Let op: indien uw bedrijf is ingeschreven na 1 april wordt er een afwijkende referentieperiode gehanteerd.

Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 4.000. De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.

Voor meer informatie en berekeningen verwijzen wij u naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Als u met een nevenactiviteit in aanmerking komt voor de TVL, dan moeten de referentieomzet en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen betrekking hebben op die nevenactiviteit.

Voorwaarden voor de TVL

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moet u voldoen aan de voorwaarden. Voor TVL zijn er algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen gelden en er zijn aanvullende voorwaarden voor bepaalde ondernemingen. 

Algemene voorwaarden (voor alle bedrijven in de getroffen sectoren):

  • Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis en uw vaste lasten zijn minimaal € 4.000 in de periode juni tot en met september 2020.
  • Uw bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb)
  • Uw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister. Uw bedrijf stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vastgestelde KVK SBI-codes.
  • U heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of uw SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
  • Uw bedrijf had op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank. Uw bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet. Na het krijgen van de tegemoetkoming mag u in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen.
  • Uw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister. Minstens één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres.

Aanvullende voorwaarden:

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden voor de TVL. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de SBI-codes. Meer informatie is te vinden op de site van de RVO.

Omzetverlies

Als u voldoet aan alle voorwaarden, ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw geschatte omzetverlies. Vóór 1 april 2021 meldt u het werkelijke omzetverlies. Binnen 16 weken krijgt u vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar u recht op heeft. Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting, dan ontvangt u de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of moet u subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000.