10 juni 2021

Jurisprudentie anti-oppoteis

In mijn blog van 8 juli 2020 heb ik aandacht gevraagd voor de anti-oppoteis binnen de ANBI-wetgeving. Ter onderbouwing van mijn betoog heb ik toen een uitspraak aangehaald van Gerechtshof Amsterdam.  Mijn gedachte dat discussies met de Belastingdienst omtrent de anti-oppoteis in de loop van de tijd toenemen, zie ik bevestigd in nieuwe jurisprudentie. Hoe zit het precies met de anti-oppot eis voor ANBI?

Publicatie door ANBI

Het bestuur van een ANBI dient, uiterlijk op 1 juli van elk jaar, financiële informatie van het voorgaande boekjaar te publiceren op een website. Let op, daarmee geeft het bestuur van een ANBI ook de Belastingdienst het benodigde inzicht in de vermogensontwikkeling van de ANBI. Inzage in deze informatie kan voor de Belastingdienst reden zijn om vragen te gaan stellen over de vermogensvorming. In dat geval is van belang dat het bestuur van de ANBI haar zaken op orde heeft.

ANBI-status ingetrokken

Op 29 maart jl. deed Rechtbank Gelderland een nieuwe uitspraak waarbij de ANBI-status van een kerkelijke instelling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 werd ingetrokken. In deze specifieke casus bleek dat het vermogen van de ANBI in de periode vanaf 2009 tot en met 2015 met ruim € 11 miljoen was gegroeid. De rechtbank oordeelde dat de ANBI onvoldoende concrete doelen had aangewezen waarin dat vermogen, binnen een redelijk tijdsbestek, zou worden besteed. De rechtbank kwam op grond hiervan tot het oordeel dat de Belastingdienst terecht de ANBI-status had ingetrokken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010.

Jaarcijfers en bestedingsplan ANBI

Wat is (opnieuw) het doel en de strekking van mijn blog? Het bestuur van de ANBI moet er alert op zijn dat de verplichting tot publicatie van financiële informatie de aanleiding kan zijn om als Belastingdienst vragen te gaan stellen. Raadzaam is om als bestuur bij de vaststelling van de jaarcijfers de toekomstige bestedingsplannen te bespreken. Met andere woorden, maak het voornemen tot besteding voldoende concreet! De discussie hierover vooraf voeren helpt zeker als de Belastingdienst achteraf vragen gaat stellen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Formulier publicatieplicht

Tenslotte, let erop dat de regelgeving omtrent de publicatieverplichting als ANBI is gewijzigd. Voor grote ANBI’s geldt  verplicht gebruik van een standaardformulier. Meer informatie hieromtrent is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Vragen over ANBI-status?

Hebt u naar aanleiding van deze blog vragen over de ANBI-status van uw instelling? Neem dan gerust contact met mij op, ik denk graag met u mee!

Mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Belastingadviseur – financieel planner
Van Ree Finance Consultants
avdbok@vanreefc.nl

0343-415 940