12 juli 2021

Tijdens de Coronacrisis ondersteunen wij u door branchespecifieke berichten te delen. Via dit blog verstrekken wij korte updates over recente ontwikkelingen. Dit is op chronologische volgorde. Bovenaan vindt u de nieuwste berichten. Meer uitgebreide informatie vindt u op onze pagina voor de medische branche.
De informatie is uitsluitend gebaseerd op de berichtgeving door beroepsverenigingen en overheidsinstanties en is uit dien hoofde algemeen geformuleerd. Aan het door ons verstrekken van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend in uw specifieke situatie. Bij vragen omtrent uw persoonlijke situatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw contactpersoon binnen Van Ree.

Vergoedingen vaccinatiewerkzaamheden voor huisartsen

Omdat de werkzaamheden van huisartsen voor de covid-vaccinaties veel meer behelzen dan vooraf bekend was, heeft de LHV nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van VWS over de vergoedingen voor dit werk. Er komt een extra vergoeding vanwege het extra werk dat is veroorzaakt door de pauzeringen met AstraZeneca en voor het selecteren en uitnodigen van patiënten die door anderen worden gevaccineerd. U vindt het in dit overzicht van nieuwe en bestaande tarieven voor huisartsen.

Datum verantwoording zorgbonussen

Ontving u in 2020 € 125.000 of meer subsidie voor het uitkeren van bonussen aan zorgmedewerkers? En heeft u deze bonussen volledig in 2020 uitgekeerd? De uiterste verantwoordingsdatum voor deze subsidie is verzet naar 3 juni 2022. De eerdere datum van 3 juni 2021 komt hiermee te vervallen. Deze nieuwe datum gold al als uiterste verantwoordingsdatum voor de subsidies vanaf € 125.000, die u geheel of gedeeltelijk in 2021 uitkeerde. De datum 3 juni 2022 geldt nu dus voor alle subsidies van € 125.000 of meerEen toelichting vindt u op de site van DUS-I. Wij helpen u graag bij de verantwoording.

Verantwoording zorgbonussen

Heeft u zorgbonussen uitbetaald aan uw medewerkers? Wij helpen u graag bij de subsidieverantwoording. Een uitgebreide toelichting is geschreven door DUS-I. In april 2021 zou het controleprotocol voor de verantwoording van de zorgbonussen worden gepubliceerd. Wij wachten nog op dit protocol om meer duidelijkheid te krijgen over de verantwoordingsvereisten. Wij houden u via dit blog op de hoogte.

Afrekening continuïteitsbijdrage

Zorgverzekeraars Nederland informeert over de definitieve afrekening van de generieke continuïteitsbijdrage.

Subsidie voor aanbieden digitale zorg

Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan digitale toepassingen voor zorg op afstand. Als zorgaanbieder kunt u in aanmerking komen voor een subsidieregeling. Het betreft subsidie voor zorgaanbieders die structureel gaan inzetten op digitale zorg op afstand aan thuiswonende:

  • kwetsbare ouderen;
  • mensen met een chronische ziekte/beperking, of;
  • mensen met een psychische aandoening.

Let op: deze regeling geldt mits u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u op de site van rvo.
Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Impact op eerstelijns zorgorganisaties

Het coronavirus heeft met name in de medische branche veel gevraagd. Maar niet alle sectoren zijn op dezelfde manier geraakt. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij zorg aan coronapatiënten, hadden juist een terugval in consulten. Nu de reguliere zorg weer op gang komt, kijken we terug en vooruit.  Wat is de impact? Wat zijn de leerpunten? Lees de samenvatting voor de praktijk van de huisarts, de fysiotherapeut en mondzorg.

Belasting van uitkeringen Stichting Zorg na Werk in Coronazorg

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurde een Kamerbrief over de fiscale behandeling van uitkeringen van de stichting ZWiC. ZWiC geeft aan dat zorgverleners die als gevolg van hun werk in de coronazorg op de intensive care terecht komen, aanspraak kunnen maken op een eenmalige uitkering van € 30.000. Nabestaanden van zorgverleners die als gevolg van hun werk in de coronazorg zijn overleden, kunnen aanspraak maken op een eenmalige uitkering van € 50.000. De toelichting van de fiscale behandeling van deze tegemoetkomingen vindt u in de Kamerbrief.

Overeenkomsten zorgverzekeraar – zorgaanbieder

Voor het aanvragen en de voorwaarden van de continuïteitsbijdrage hebben zorgverzekeraars overeenkomsten opgesteld. U vindt hier het addendum voor zowel een zorgovereenkomst (voor gecontracteerde zorgaanbieders) als een betaalovereenkomst (voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders).

Continuïteitsbijdrage

De invulling van de regeling is verder geconcretiseerd. Veelgestelde vragen zijn gecategoriseerd en beantwoord. Deze vindt u in het overzicht van Zorgverzekeraars Nederland.

Continuïteitsbijdrage

Zorgaanbieders die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basis- of een aanvullende verzekering, kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen. Het gaat om een maandelijkse compensatie door zorgverzekeraars. Dit compenseert een deel van de omzetdaling door de coronacrisis. Het is een aanvulling op de steunmaatregelen van de overheid. Zorgaanbieders kunnen hierdoor hun doorlopende kosten betalen. Het is aan branche- en beroepsorganisaties bekend gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. Dit is de basis van de regeling die voor zorgverzekeraars is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Gedetailleerde informatie vindt u in:

Continuïteitsbijdrage (ook zorgaanbieders zonder contract)

Kom ik in aanmerking? Hoe hoog wordt de bijdrage? Kan ik een voorschot aanvragen? Deze en andere vragen zijn op dit moment grotendeels beantwoord in de laatste toelichting van Zorgverzekeraars Nederland. De exacte uitwerking laat nog even op zich wachten maar bepaal samen met uw adviseur het juiste tijdspad om wel termijnen van andere regelingen veilig te stellen!

Btw-gevolgen voor zorgpersoneel, medische hulpgoederen en -apparatuur

De inzet van zorgpersoneel en de aanwezigheid van voldoende medische hulpmiddelen is tijdens de coronacrisis zeer noodzakelijk. Daarom wordt, meer dan normaal het geval is, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Dit gebeurt niet alleen door zorginstellingen, -inrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven die zorgpersoneel kunnen uitlenen zoals uitzendbureaus. Daarnaast verstrekken ondernemers gratis specifieke medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen. Lees meer over de Btw-regels voor uitleen van zorgpersoneel en verstrekking van goederen.

NZa maakt steunmaatregelen mogelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt steunmaatregelen door zorgverzekeraars voor zorgaanbieders mogelijk. Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten mislopen als gevolg van de corona-uitbraak. Zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage, waarmee ze onder meer hun vaste lasten kunnen blijven betalen. Voorbeelden zijn personeels- en huisvestigingskosten. De door de NZa mogelijk gemaakte regeling van de zorgverzekeraars geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt naar verwachting in mei 2020 in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar.

Vooruitbetaling continuïteitsbijdrage mogelijk

Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen in mei een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Hierdoor willen zorgverzekeraars de zorgaanbieders ondersteunen. Dit betreft zorgaanbieders die in financiële problemen dreigen te komen. Als in bepaalde branches de financiële nood echt hoog is, kan vanaf 14 april een vooruitbetaling worden aangevraagd. Hierin is een fasering aangebracht per beroepsgroep. Een toelichting op deze regeling is gepubliceerd door Zorgverzekeraars Nederland.

Uitbreiding TOGS

De regeling Tegemoetkoming schade Covid-19 (TOGS) is aangepast. De lijst met SBI-codes is uitgebreid met medische beroepen als praktijken voor mondzorg, psychologie en fysiotherapie.

Continuïteitsbijdrage aan zorgaanbieders

Zorgverzekeraars Nederland gaan zorgaanbieders financieel helpen. Het gaat om zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, maar wel als gevolg van de coronacrisis inkomsten mislopen.

Financiële maatregelen zorgverzekeraars verwacht

De NOW-regeling is momenteel niet van toepassing voor zorgaanbieders. Onder meer mondzorgverleners stuurden een brandbrief aan de minister. Zorgverzekeraars Nederland verwachten met financiële maatregelen te komen.

Zorgaanbieders en de NOW-regeling

Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders. Zorgaanbieders moeten zich primair wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en niet bij het UWV of de TOZO-loketten.

Declareren zorg op afstand

Zorgverleners vragen zich af hoe ze zorg op afstand het beste kunnen declareren. De meest gebruikte declaratietitels per zorgsector zijn voor u op een rij gezet door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Steunmaatregelen

De uitbraak van het coronavirus heeft acute impact op de geldsituatie van veel medici. Medisch Ondernemen publiceert informatie over een aantal steunmaatregelen.

Financiële noodmaatregelen voor mondzorgsector

De Associatie van Nederlandse Tandartsen (ANT) doet een belangrijke oproep vanwege de coronacrisis. De ANT maakt zich hard voor een pakket aan financiële noodmaatregelen voor de mondzorgsector. Tandartsen die failliet dreigen te gaan door gebrek aan financiële steunmaatregelen, moeten zich melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  Het is belangrijk, dat de NZa op de hoogte is van gevolgen voor de praktijken. Deze melding kunt u doen via de website van de Associatie Nederlandse Tandartsen

Eén zorg minder voor huisartsen

LHV, VPHuisartsen en InEen hebben een akkoord bereikt met de NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN. Er komt een pakket aan financiële maatregelen voor huisartsen. Het doel is, financiële rust voor huisartsen in deze tijd van crisis. Het pakket is erop gericht om de continuïteit van huisartsenpraktijken te borgen. Volgens LHV-voorzitter Ella Kalsbeek betekent dit “Eén zorg minder voor huisartsen.” Een uitgewerkt overzicht vindt u op de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Daarnaast ontvangen huisartsen krijgen eenmalig € 10 per patiënt erbij. Ook krijgen zij een hogere vergoeding per huisbezoek aan een (vermoedelijke) coronapatiënt. Huisartsen die nu extra op huisartsenposten worden ingeroosterd, een opslag van € 15 per uur. Dat meldt de landelijke huisartsenvereniging (LHV). Nu er minder mensen naar de dokter willen of kunnen gaan, is er sprake van inkomstenderving. De nieuwe afspraken zorgen voor financiële armslag om de crisis door te komen.

Zorgaanbieders: verruiming SET

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) bevordert digitale zorg op afstand. Het doel is, dat ouderen en chronisch zieken met grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. Aanbieders van zorg kunnen rond de Corona crisis in aanmerking komen voor uitbreiding van de SET-regeling.