7 maart 2022

Wellicht ziet u er tegen op en kost het elk jaar weer veel zweetdruppels. Maar helaas… het is weer zo ver, de Belastingdienst heeft per 1 maart weer de vooraf ingevulde aangifte klaar staan. We kunnen weer aan de slag voor de aangifte inkomstenbelasting over 2021!

Bij het invullen van de aangifte blijkt al snel dat de Belastingdienst vrij veel weet over uw financiën. Maar weten zij welke kosten u maakt? Heeft u veel zorgkosten betaald in 2021? Of steunt u graag goede doelen? De Belastingdienst weet niet wat uw persoonlijke situatie is. U weet dat wel! Ik neem graag nog even mee in een aantal voorwaarden voordat u aan de aangifte begint.

Giftenaftrek

Heeft u in 2021 goede doelen gesteund? Deze giften kunnen aftrekbaar zijn als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het is een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling)/Steunstichting SBBI (sociaal belang behartigende instelling).
  • De gift is via de bank betaald.
  • U geeft in totaal meer dan 1% van uw drempelinkomen.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, zijn uw giften tot maximaal 10% van uw inkomen aftrekbaar.

TIP!

Geeft u elk jaar een mooi bedrag aan eenzelfde doel? Dan kan het verstandig zijn om er een periodiek gift van te maken. Deze periodieke gift moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ik beveel u dan ook graag de blog van mijn collega Johan de Bruin aan!

Zorgkostenaftrek

Het kan zijn dat u zorgkosten in 2021 heeft gemaakt. Maar zijn de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar? In dat geval zijn deze kosten mogelijk aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021. Deze kosten dienen dan wel betaald te zijn in 2021. Dit betekent dat als u kosten betaald heeft over 2021 in 2022 deze pas bij de aangifte inkomstenbelasting over 2022 kunnen worden afgetrokken.

Niet alle zorgkosten komen in aanmerking voor aftrek. Ik noem er een aantal op:

  • Uw verplicht en/of vrijwillig eigen risico.
  • De wettelijke eigen bijdrage voor medicijnen.
  • Diverse hulpmiddelen, zoals een rollator, kruk, scootmobiel of rolstoel.

Wat kunt u aftrekken als u een chronische ziekte heeft? Of wat als u een dieet volgt op doktersvoorschrift vanwege uw ziekte? Bij chronische ziekte kunt u in aanmerking komen voor een extra aftrek voor kleding en beddengoed. Wanneer u een dieet volgt zou een vast bedrag als vergoeding afgetrokken kunnen worden. U moet dan wel een ondertekende dieetbevestiging in uw bezit hebben.

TIP!

Maakt u veel kilometers naar het ziekenhuis, artsen, specialisten e.d.? Dan bevelen wij u aan om de kilometers bij te houden in uw agenda, zodat de vervoerskosten tegen de werkelijke prijs per kilometer afgetrokken kunnen worden in de aangifte inkomstenbelasting.

Aftrek scholingsuitgaven

Volgt u een opleiding of studie met het oog op het krijgen of het behouden van uw (toekomstig) inkomen? Zo ja, het belastingjaar 2021 is het laatste jaar waarin de scholingsuitgaven kunnen afgetrokken worden indien u geen studiefinanciering vanuit de overheid ontvangt. Per 2022 kan er een subsidie aangevraagd worden van maximaal € 1000 per jaar. Het zogenaamde STAP-budget.

Voor 2021 kunnen de volgende kosten nog wel afgetrokken worden voor zover zij niet vergoed worden door de werkgever:

  • Lesgeld, cursusgeld, collegegeld en de daar bijbehorende examengelden;
  • De verplicht gestelde leermiddelen door de onderwijsinstelling waar u uw opleiding of studie volgt, uitgezonderd bijv. uw aangeschafte laptop voor deze studie of opleiding.
  • De verplicht gestelde beschermingsmiddelen die bij uw studie of opleiding benodigd zijn ter voorkoming van verwonding van u als persoon en beschadiging van uw kleding.
  • Promotiekosten, hier wordt onder verstaan de kosten van publicatie van het proefschrift en de voorgeschreven kleding voor de promovendus en zijn/haar paranimfen voor de promotieplechtigheid;

Geen aangiftebiljet ontvangen?

U heeft bovenstaande doorgenomen, maar geen aangiftebiljet ontvangen? Dan kunt u alsnog wel aangifte inkomstenbelasting over 2021 doen. Wellicht ontvangt u nog een teruggave doordat u hoge zorgkosten gemaakt of giften gedaan heeft in 2021.

Er is nog veel meer mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting 2021 optimaal te benutten…  Wij staan u graag ten dienste om u meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden!

A. (André) van de Weerd RB
Junior Aangifte Adviseur
avdweerd@vanreefc.nl