7 januari 2021

Wat zijn de fiscale gevolgen als u de kosten voor coronatesten van uw werknemers vergoedt?

Als een werkgever een vergoeding voor een coronatest aanwijst als eindheffingsloon, kan een gerichte vrijstelling gelden. Als er tenminste wordt voldaan aan de voorwaarden van een arbovoorziening. De werkgever kan de test dan onbelast vergoeden.

Voor arbovoorzieningen geldt een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Hieronder valt ook een geneeskundige keuring in het kader van preventie- en verzuimbeleid. Waaronder de corona(snel)test. De arbovoorzieningen moeten – naast de voor de gerichte vrijstelling benodigde aanwijzing als eindheffingsloon – wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De arbovoorzieningen hangen samen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.
  2. De werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk).
  3. De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen.

Op basis van deze voorwaarden geldt een vergoeding voor een coronatest als gericht vrijgesteld aangemerkt als:

  1. De coronatest samenhangt met de verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. De samenwerking tussen werkgever en werknemers om te komen tot een arbeidsomstandighedenbeleid op grond van de Arbeidsomstandighedenwet leidt tot wat in de praktijk vaak tot een Arbo-plan. Praktisch gezien dient de coronatest dus opgenomen te zijn in het Arbo-plan.
  2. De werknemer wordt getest.
  3. De werknemer geen eigen bijdrage voor de coronatest betaalt.

Tip: neem de coronatest op in het Arbo-plan!

Niet voldaan aan de voorwaarden? Dan in de vrije ruimte

Als de gerichte vrijstelling niet van toepassing is, mag de werkgever de vergoeding voor de test als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte brengen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Wij houden voor u een overzicht bij van alle coronaregelingen. Uw vragen zijn natuurlijk welkom bij onze adviseurs!