Adviezen voor (MKB-) Ondernemers

Ontegenzeggelijk heeft het Coronavirus ook gevolgen voor uw bedrijfsvoering als ondernemer. Welke zaken vragen per direct uw aandacht? In deze moeilijke tijden staan wij als adviseurs naast u en helpen u graag waar mogelijk.

Update 6 april 2020:          Deblokkering G-rekening toegevoegd (12)
Update 6 april 2020:          Verlaging gebruikelijk loon toegevoegd (13)
Update 6 april 2020:          Uitstel van belastingbetaling bijgewerkt (2)
Update 6 april 2020:          NOW-regeling uitgewerkt (5)
Update 2 april 2020:         Uitstel van betaling ook online (2)
Update 2 april 2020:         NOW-regeling 6 april verwacht (5)
Update 30 maart 2020:   Inkomensondersteuning aangepast (7)
Update 30 maart 2020:   Noodloket aangepast (8)
Update 30 maart 2020:   Infographic aangepast

Door het kabinet is een groot aantal aanvullende noodmaatregelen getroffen. In dit overzicht gaan wij in op:

 1. De verruimde borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) versneld open
 2. Uitstel van belastingbetaling
 3. Coulanceregeling pensioenuitvoerders en waterschappen
 4. Bijstellen voorlopige belastingaanslag IB/VPB 2020
 5. Instellen Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 6. Lage premie WW? Extra tijd tot 1 juli 2020
 7. Extra tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers inclusief ZZP-ers (TOZO)
 8. Noodloket (TOGS)
 9. Hulp bij financieringsaanvragen
 10. Juridische vragen
 11. Voorkom privé aansprakelijkheid / tijdige melding betalingsonmacht
 12. Deblokkering G-rekening
 13. Verlaging gebruikelijk loon

 

1. De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling

Deze is versneld open gegaan. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020. Deze maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien is de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging nog verder verruimd en ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

2. Uitstel van belastingbetaling

Dreigt u als ondernemer vanwege de coronacrisis in liquiditeitsproblemen te komen, dan is er de mogelijkheid de belastingdienst te verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. De Belastingdienst heeft de voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstellen van betaling behoorlijk versoepeld. Het kabinet wil de administratieve lasten voor het aanvragen van uitstel van betaling door bedrijven en haar adviseurs zo beperkt mogelijk houden. Nadat de Belastingdienst het verzoek voor uitstel van betaling heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst direct de invorderingsmaatregelen.  Dit uitstel geldt in ieder geval voor een periode van drie maanden en voor de volgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Kansspelbelasting
 • Assurantiebelasting
 • Verhuurderheffing
 • Milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater)
 • Accijns (minerale oliën, alcohol en tabak)
 • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020 voor alle bovengenoemde belastingen.

Bij uitstel voor een periode langer dan drie maanden blijft een inhoudelijke toets nodig om te voorkomen dat ook ondernemers die niet gedupeerd zijn door de coronacrisis uitstel krijgen. Indien de totale belastingschuld waarvoor uitstel wordt gevraagd minder dan € 20.000 bedraagt, vervalt de aanvullende eis van een derde-deskundigeverklaring. In deze gevallen kan de ondernemer volstaan met lichtere informatie; bijvoorbeeld stukken waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de voorafgaande maanden. Bij een financieel belang van € 20.000 of meer blijft wel een derde-deskundigeverklaring nodig. De staatssecretaris komt binnenkort met nadere informatie omtrent de nadere uitwerking daarvan.

Let op:
Voor uitstel van betaling van bijvoorbeeld omzetbelasting en loonheffingen (afdracht op aangifte) geldt dat er pas uitstel kan worden verleend als er een naheffingsaanslag is opgelegd. Dit betekent dat u tijdige periodiek aangifte doet en indien u niet tijdig kunt betalen, een naheffingsaanslag zult ontvangen. Dit is het moment dat u verzoekt om uitstel van betaling. In voorkomende gevallen draait de Belastingdienst een eventuele verzuimboete terug.

De belastingdienst vermeldt op haar website dat online uitstel van betaling kan worden aangevraagd. Eén verzoek volstaat voor uitstel van alle soorten openstaande belastingschulden.  U krijgt dan automatisch drie maanden uitstel van betaling. Dit geldt voor de openstaande schuld op het moment van het verzoek en voor de nieuw opkomende belastingschulden in de periode van drie maanden. U hoeft dus niet steeds een nieuw verzoek om uitstel in te dienen.

Daarnaast kunt u, indien gewenst, ook schriftelijk verzoeken om uitstel van betaling. In dat geval dient u een verzoek te sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Wij adviseren u om het verzoek tot uitstel van betaling aangetekend per post te versturen.

Raadpleeg uw relatiebeheerder die uw situatie goed kent en u verder kan helpen dit verzoek zo spoedig mogelijk voor u in te dienen. Of vraag fiscalist Arjan van der Bok (avdbok@vanreefc.nl) of Johan de Bruin (jdbruin@vanreefc.nl) van onze fiscale afdeling. Wij adviseren u graag!

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP                             J. (Johan) de Bruin AA RB

3. Coulanceregeling pensioenuitvoerders en waterschappen

Ook pensioenuitvoerders en de waterschappen proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Maatregelen hiertoe zijn onlangs bekendgemaakt.

Pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerders komen ondernemers zoveel mogelijk tegemoet bij moeilijkheden met het betalen van pensioenpremies. Omdat per sector en werkgever de problemen verschillend zijn, zal maatwerk geleverd worden op basis van de volgende mogelijkheden:

 • Pensioenuitvoerders treffen met werkgevers waar nodig een betalingsregeling. De individuele werkgever dient zich in dat geval te melden bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
 • Betalingstermijnen van pensioenpremies worden binnen de wettelijke mogelijkheden verruimd.
 • Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid, onder meer door het inschakelen van incassobureaus en het opleggen van boetes uit te stellen.

Omdat de wettelijke mogelijkheden voor maatwerk beperkt zijn, wordt er op korte termijn overlegd tussen het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Let op! Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen. Neem zo nodig contact op met pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of uw financieel adviseur.

Waterschappen

Ook de waterschappen verlenen uitstel van betaling aan ondernemers met financiële problemen vanwege de coronacrisis. Ook zetten verschillende waterschappen de invordering van belastingen stil en worden facturen sneller betaald.

Spoed met vergunningen en opdrachten

Daarnaast zetten waterschappen alles op alles om het verlenen van vergunningen en opdrachten aan bedrijven door te laten gaan, zodat het werk in de grond-, weg- en waterbouw kan doorgaan.

4.   Bijstellen voorlopige belastingaanslag IB/VPB 2020

Wellicht is nu reeds duidelijk dat de voorlopige aanslag 2020 te hoog is vastgesteld? Onderneem actie door de belastingdienst te verzoeken deze aanslag te verlagen. Dit is snel en eenvoudig te regelen, raadpleeg daarom uw relatiebeheerder bij Van Ree. De invorderings- en belastingrente worden overigens verlaagd naar 0,01%.

5. Instellen Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen leiden bij veel bedrijven tot een forse omzetdaling of zelfs tot algehele sluiting. Het kabinet ziet de uitbraak niet meer als een normaal ondernemersrisico en zal u als werkgever hierbij ondersteunen. U kunt op grond van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van uw loonkosten.

Gevolgen 

De NOW is voor u van toepassing als u gedurende drie maanden ten minste 20% omzetdaling heeft. U kunt dan vanaf 1 maart een subsidie van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetdaling 45% (50% van 90%) van de totale loonsom. Voorwaarde is dat u het gebruikelijke salaris aan uw werknemers blijft doorbetalen en dat u tijdens de periode dat u subsidie ontvangt geen aanvraag bij het UWV doet voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast geldt voor u een informatieplicht naar de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of bij het ontbreken daarvan aan de werknemers over de NOW-aanvraag.

Omzetdaling en loonsom

In de NOW spelen twee begrippen een cruciale rol: de omzet en de loonsom.

Omzet

Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de subsidie voor u is. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst uw totale omzet uit 2019 door vier gedeeld. Deze omzet wordt vervolgens vergeleken met de omzet in een aaneengesloten periode van 3 maanden, beginnend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.  Het advies is een periode te kiezen waarin u de meeste omzetdaling verwacht om de NOW-subsidie zo optimaal mogelijk te gebruiken. De tegemoetkoming in de loonkosten heeft betrekking op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van driemaands perioden (meetperiode) de omzet is bepaald. Let op: een eenmaal gemaakte periode-keuze kan niet gewijzigd worden!

Als uw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden voor elk concernonderdeel.

Loonsom

Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. De grondslag is het zogenoemde sociale verzekeringsloon. U wordt ook gecompenseerd voor het loon dat u doorbetaalt aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang, zoals oproepkrachten. Betaalt u hen niet of minder dan wordt uw subsidie uiteindelijk ook lager. Ook uw werkgeverslasten worden gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal  – een reservering voor vakantiegeld. Voor deze werkgeverslasten is de tegemoetkoming gefixeerd op 30% van de loonsom. Daarnaast is het loon per werknemer gemaximeerd op € 9.538 per maand. Een hoger salaris wordt niet gecompenseerd.

Let op: voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen bestaat geen recht op NOW-subsidie!

Voorschot en definitieve vaststelling

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van die loonsom over januari 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom – zoals gebruikt bij het voorschot – vergeleken met de loonsom van de 3-maandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Die loonsom kan lager zijn dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loon hebben ontvangen. Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit het verlies aan loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld en wordt het voorschot gedeeltelijk teruggevorderd.

Aanvraag en betaling

UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te voeren. Er kan tot en met 31 mei 2020 een aanvraag ingediend worden via een formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. Daarbij dient  u de procentuele verwachte omzetdaling, het loonheffingennummer en de gekozen aaneengesloten 3-maandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht, te vermelden. En ook het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in drie termijnen. Het eerste deel wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag, maar waarschijnlijk al eerder.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de vaststelling van de subsidie te worden aangevraagd. Hiervoor is mogelijk een accountantsverklaring vereist (Er volgt nog duidelijkheid onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist). Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Meer informatie?

Wij helpen u graag bij de aanvraag voor de NOW. Wij berekenen bijvoorbeeld de hoogte van het voorschotbedrag van de NOW-subsidie voor u. Daarnaast kunt ook bij ons terecht voor vragen over de loondoorbetaling van oproepkrachten.

Als u vragen heeft over bepalen van de omzet en hoe om te gaan met de mogelijke accountantsverklaring kunt u contact opnemen met mr. Wim van Vliet RB RV  wvvliet@vanreehrc.nl

Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met onze NOW-specialisten:
Rien van de Beek RvdBeek@vanreehrc.nl en Arja van de Kraats avdkraats@vanreehrc.nl 

                 

6. Lage premie WW? Extra tijd tot 1 juli 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden.

U krijgt nu tot 1 juli 2020 in plaats van 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dit staat onder meer in het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW van de Rijksoverheid (18 maart).

7. Extra tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers inclusief ZZP-ers (TOZO)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeente. Het is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Enkele belangrijke onderdelen van deze maatregel zijn:

 • Aanvullende inkomensondersteuning voor 3 maanden
 • Aanvraagtijd maximaal 4 weken
 • Aanvulling inkomen tot sociaal minimum en geen terugbetalingsverplichting
 • Lening mogelijk voor bedrijfskapitaal

In zijn brief d.d. 27-3-2020 heeft de Staatssecretaris de TOZO-regeling verder uitgewerkt. Inmiddels is het mogelijk om bij de gemeente een beroep te doen op deze bijzondere bijstand voor ondernemers. Wij hebben voor u een samenvatting gemaakt van deze regeling.

Wij wijzen u graag op de meest gestelde vragen over de TOZO op de website van de Rijksoverheid. Ook is de checklist “Krijg ik TOZO” gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

8. Noodloket (TOGS)

Er is een noodloket geopend voor een specifieke groep ondernemers die direct zijn getroffen door het coronavirus en daardoor hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor een periode van drie maanden. Deze tegemoetkoming heeft het karakter van een gift. Deze regeling is inmiddels ingegaan per vrijdag 27 maart jl. en geldt tot en met vrijdag 26 juni a.s.. Aanvragen hiertoe kunnen worden ingediend via https://rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Wij hebben voor u een samenvatting gemaakt van de belangrijkste aandachtspunten.

Zie voor nadere informatie ook de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

9. Hulp bij financieringsaanvragen

De kans is groot dat uw financiers terughoudender worden en u om meer zekerheid vragen. Mogelijk zit u op dit moment middenin een financieringsaanvraag of bent u voornemens om op korte termijn te gaan investeren? Het kabinet heeft ook diverse maatregelen aangekondigd ter vermijding van liquiditeitsproblemen:

 • Het garantieplafond van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering wordt verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.
 • Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: kleine ondernemers wordt uitstel van aflossing aangeboden in combinatie met een renteverlaging naar 2% voor de duur van 6 maanden.

Op 19 maart 2020 werd tevens bekend dat kleinere bedrijven die, afgezien van de impact van het coronavirus, gezond zijn, de komende zes maanden niet af hoeven te lossen op hun bankleningen. Daartoe hebben ABN Amro, Rabobank, ING, Volksbank en Triodos Bank gezamenlijk besloten.

Banken proberen ook hun particuliere klanten door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Banken bieden daarbij maatwerk zodat voor elke klantsituatie een passende oplossing wordt gezocht (Bron: Nederlandse Vereniging van Banken NVB).

Neemt u bij financieringsvragen contact op met onze corporate finance specialist Wim van Vliet (wvvliet@vanreefc.nl). Hij is op de hoogte van de meeste actuele ontwikkelingen en staat u graag met woord en daad terzijde!

10. Juridische vragen

Het coronavirus heeft grote impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen. Die impact is heel divers. Voor sommige ondernemers is er een acuut probleem in verband met stagnatie in toelevering van producten. Anderen hebben te maken met vraaguitval of onmogelijkheid van levering aan afnemers in ‘gesloten’ landen. Veel van deze gevolgen leiden ook tot juridische vragen.

BVD Advocaten publiceert de belangrijkste informatie vanuit juridisch perspectief. Wille en Donker Advocaten stelt een handig document op met belangrijke juridische vragen en antwoorden. Wij verwijzen u graag naar de inhoud hiervan. Bij vragen kunt u ook contact opnemen met onze juridisch adviseur, Wim Boerman (wboerman@vanreefc.nl).

11. Voorkom privé aansprakelijkheid / tijdige melding betalingsonmacht

Indien uw onderneming de verschuldigde loonbelasting, omzetbelasting of pensioenpremie niet tijdig kan voldoen, dan is het raadzaam een melding van betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Wordt de betalingsonmacht niet of niet tijdig gemeld, dan bent u in beginsel in privé hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde loonheffingen, omzetbelasting en pensioenpremie. Dit ongeacht of het u verwijtbaar is. Een tijdige melding van betalingsonmacht vindt plaats binnen 14 dagen nadat de loonbelasting, omzetbelasting of pensioenpremie verschuldigd is.

Wij adviseren u geen verplichtingen aan te gaan die u niet kunt nakomen, want dit kan leiden tot privéaansprakelijkheid.

12. Deblokkering G-rekening

Voor ondernemers met een G-rekening is een aanvullende maatregel getroffen. Het gaat hier bijvoorbeeld om ondernemers in de uitzendbranche en de bouw. Naast de bestaande mogelijkheid van deblokkering in het geval van overschotten, is het nu ook mogelijk om de G-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering wordt op de website van de belastingdienst geplaatst.

13. Verlaging gebruikelijk loon

De belastingdienst heeft gemeld dat de BV en de aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon mogen overeenkomen. Het gebruikelijk loon mag dus achteraf worden vastgesteld als duidelijker is wat de impact is van de corona-crisis voor de BV. Daarbij een aantal belangrijke uitgangspunten:

 • Reeds genoten loon over achterliggende maanden kunnen niet meer worden teruggedraaid;
 • Afspraken over gebruikelijk loon gelden alleen naar de toekomst;
 • De verlaging wordt doorgevoerd in de aangifte loonheffingen; aan het einde van het kalenderjaar wordt bepaald wat het gebruikelijk loon is;
 • Er is geen verzoek tot vooroverleg nodig met de belastingdienst.

Tenslotte

In deze bijzonder moeilijke periode staan wij als adviseur graag naast u! Wij houden de ontwikkelingen voor u goed in de gaten. Daarom: raadpleeg periodiek ook onze website.

Wij werken in lijn met het advies van de overheid zoveel mogelijk vanuit huis. Uiteraard zijn wij per mail en telefonisch bereikbaar. Onze vestigingen zijn geopend, maar met een minimale bezetting.

 

Let op
Bovenstaande informatie is uitsluitend gebaseerd op de berichtgeving door onze overheid en is uit dien hoofde algemeen geformuleerd. Aan het door ons verstrekken van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend in uw specifieke situatie. Bij vragen omtrent uw persoonlijke situatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen contactpersoon binnen Van Ree.

Hoofdbranche |

laatste nieuws