Adviezen voor (MKB-) Ondernemers

Ontegenzeggelijk hebben de gevolgen van het Coronavirus ook gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Daarom wordt er door het Kabinet een pakket aan steunmaatregelen geboden.  Na het op 17 maart uitgebrachte Noodpakket 1.0 is op 20 mei 2020 het Noodpakket 2.0 ingevoerd. Op 28 augustus 2020 heeft het Kabinet het derde noodpakket aangekondigd. Naar aanleiding hiervan vindt u op deze pagina’s de actuele stand van zaken zoals bij ons bekend. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Raadpleeg daarom regelmatig deze website.

De informatie is uitsluitend gebaseerd op de berichtgeving door de overheid en is daarom algemeen geformuleerd. Aan het door ons verstrekken van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend in uw specifieke situatie. Bij vragen omtrent uw persoonlijke situatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen contactpersoon binnen Van Ree.

In deze moeilijke tijden staan wij als adviseurs naast u en helpen u graag waar mogelijk.

 

Door de Staatssecretaris van Financiën zijn aanvullende fiscale maatregelen aangekondigd. De laatste wijzigingen vind u in het meest recente beleidsbesluit.  Graag zetten wij voor u de maatregelen op een rij:

 1. BTW-regelingen
 2. Inkomstenbelasting
 3. Loonheffingen
 4. Vennootschapsbelasting
 5. Deblokkering G-rekening
 6. Fusie en splitsing
 7. BPM
 8. Uitstel van belastingbetaling
 9. Bijstellen voorlopige belastingaanslag
 10. Grensarbeiders
 11. Belasting- en invorderingsrentes
 12. ANBI

U bent welkom met vragen bij onze finance consultants 

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
mr. J. (Johan) de Bruin AA RB
mr. J. (Johan) de Bruin AA RB

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling

De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020. Deze maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.
Lees verder>>

Instellen Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen leiden bij veel bedrijven tot een forse omzetdaling of zelfs tot algehele sluiting. Het kabinet ziet de uitbraak niet meer als een normaal ondernemersrisico en zal u als werkgever hierbij ondersteunen.

De NOW-regeling over de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 wordt NOW 1.0 genoemd. De NOW-regeling over de aansluitende periode van 1 juni t/m 30 september 2020 wordt NOW 2.0 genoemd.
De NOW-regeling over de aansluitende periode van 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021 wordt NOW 3.0 genoemd.

Meer over NOW-1.0: Lees verder>>
Meer over NOW-2.0: Lees verder>>
Meer over NOW-3.0: Lees verder>>

Noodloket (TOGS)

Van deze regeling kan geen gebruik meer worden gemaakt. 

Er is een noodloket geopend voor een specifieke groep ondernemers die direct zijn getroffen door het coronavirus en daardoor hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor een periode van drie maanden. Deze tegemoetkoming heeft het karakter van een gift. Het indienen van een aanvraag is mogelijk tot 26 juni 2020.
Lees verder>>

Voor de onderdelen van het brede MKB die het hardst geraakt worden door de crisis doordat ze de effecten voelen van de overheidsmaatregelen komt een regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor vier maanden (tot 1 oktober 2020). De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. Voor deze regeling wordt het budgettair beslag geraamd op ca. €1 miljard. Net zoals het geval is bij de huidige TOGS, wordt ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing.

Lees verder>>

Extra tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers inclusief ZZP-ers 

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeente. Het is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De oorspronkelijke TOZO-regeling (TOZO-1) eindigt per 31 mei 2020. De TOZO-regeling wordt verlengd met vier maanden en wel tot 1 oktober 2020 (TOZO-2). De voorwaarden om gebruik te maken van de TOZO-regeling zijn vanaf 1 juni 2020 wel aangescherpt. Op 28 augustus 2020 kondigde het kabinet opnieuw een verlenging aan. De TOZO-regeling wordt verlengd tot 1 juli 2021.

Let op: de Tweede Kamer heeft op 30 juni 2020 een motie aangenomen over het waarborgen dat zelfstandigen alsnog de gelegenheid krijgen om hun TOZO aanvraag per maart in te laten gaten.

Meer over TOZO-1: Lees verder>>
Meer over TOZO-2: Lees verder>>
Meer over TOZO-3: Lees verder>>

Tijdelijke Overbruggingslening voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Van deze regeling kan geen gebruik meer worden gemaakt. 

13 juli 2020

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli 2020. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen daarmee twee weken langer de tijd om bij het UWV een aanvraag te doen voor financiële tegemoetkoming. Om teleurstellingen van aanvragers te voorkomen vindt u een tool op de site van het UWV, waarmee kan worden nagegaan of aan de voorwaarden voor de TOFA wordt voldaan. Op deze manier weet u al vooraf of het indienen van een aanvraag nut heeft.

22 juni 2020

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni 2020 een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. Voor de voorwaarden en nadere informatie verwijzen wij naar de informatie van de Rijksoverheid.

Maatregelen

De kans is groot dat uw financiers terughoudender worden en u om meer zekerheid vragen. Mogelijk zit u op dit moment middenin een financieringsaanvraag of bent u voornemens om op korte termijn te gaan investeren? Het kabinet heeft ook diverse maatregelen aangekondigd ter vermijding van liquiditeitsproblemen:
Lees verder>>

Neem gerust contact met ons op.
mr. W. (Wim) van Vliet RB RV
mr. W. (Wim) van Vliet RB RV
wvvliet@vanreefc.nl
Corporate Finance Consultant

De regering wil werkgevers en zelfstandigen ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Op het gebied van sociale verzekeringen zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 

 1. AOW partnertoeslag
 2. Lage premie WW

Veel gestelde vragen

Zoals over het melden van betalingsonmacht. Indien uw VPB-plichtige onderneming de verschuldigde loonbelasting, omzetbelasting of pensioenpremie niet tijdig kan voldoen, dan is belangrijk tijdig een melding te doen bij de Belastingdienst.
Lees verder>>

B.W. (Wim) Boerman RB REP

Met vragen bent u welkom.
B.W. (Wim) Boerman RB REP
wboerman@vanreefc.nl
Juridisch adviseur

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouw ondernemers

De sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen kunnen een tegemoetkoming aanvragen om de omzetschade door de coronamaatregelen voor een deel te kunnen compenseren. Het gaat om bedrijven die in het hoogseizoen te maken hebben met acute vraaguitval van bederfelijke producten, terwijl de kosten doorlopen.
Lees verder>>

Coulanceregeling pensioenuitvoerders en waterschappen

Ook pensioenuitvoerders en de waterschappen proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. De volgende maatregelen zijn  bekendgemaakt.
Lees verder>>

Hoofdbranche |

Actueel