13 september 2022

Afgelopen maart heb ik een blog geschreven over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Inmiddels is er een evaluatierapport over de fiscale regelingen verschenen. Dat is opgesteld door het Centraal Planbureau (CPB).

Evaluatierapport CPB

De evaluatie is door het CPB uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën. De BOR voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van de schenk- en erfbelasting.  De doorschuifregeling (DSR) schuift de heffing van inkomstenbelasting door naar de nieuwe eigenaar en naar een later moment. Het doel is te voorkomen dat de belastingheffing bij overdracht van een bedrijf een belemmering vormt.

Het CPB komt tot de conclusie dat de beide regelingen doeltreffend zijn. Het grootste gedeelte van de belastingheffing wordt voorkomen of uitgesteld. De BOR en de DSR blijkt echter bij een groot deel van de overdrachten niet noodzakelijk. Er zijn voldoende liquide middelen aanwezig om de belasting direct te voldoen.

Daarnaast komt het CPB tot de conclusie dat niet alle vrijstellingen bijdragen aan het doel van de continuïteit van de onderneming. De bezits- en voortzettingseis kunnen een onderneming juist minder flexibel maken.

Initiatiefwetsvoorstel 

Ook een aantal politieke partijen hebben niet stilgezeten. Tweede Kamerleden van Groenlinks en PvdA hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend. De voorgestelde wijzigingen zien op de gebruikelijk loonregeling, het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang en de BOR. Met betrekking tot de BOR wordt het volgende voorgesteld:

  • Afschaffing van de DSR: de doorschuiven van inkomstenbelasting naar de bedrijfsopvolger is niet nodig. De bedrijfsopvolgingen kunnen onbelemmerd plaatsvinden;
  • Verhuurd vastgoed is beleggingsvermogen: De BOR is alleen van toepassing op ondernemingsvermogen. Het onderscheid tussen ondernemings- en beleggingsvermogen is vaak moeilijk te maken. Dit leidt tot veel discussie met de Belastingdienst. In het wetsvoorstel wordt vastgoed aangemerkt als beleggingsvermogen.
  • Geen BOR meer op kleine belangen, alleen ab-houders met tenminste 25% belang komen in aanmerking voor de BOR;
  • Verlaging vrijstelling BOR: Op dit moment wordt van de waarde van het ondernemingsvermogen 100% vrijgesteld tot € 1.134.403. Het meerdere is voor 83% vrijgesteld.. Het wetsvoorstel gaat uit van een veel lagere vrijstelling, namelijk 25% over de waarde van het ondernemingsvermogen met een maximum van € 1.000.000.

Vervolg BOR

Het initiatiefwetsvoorstel zal naar verwachting later dit jaar behandeld worden in de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2023.

Over een versobering van de huidige regeling wordt al jaren gespeculeerd en gesproken. De politieke partijen hebben zeer uiteenlopende visies. Het lijkt erop dat een (forse) ingreep in de huidige regeling geen prioriteit heeft. In de recente Voorjaarsnota is niet gesproken over ingrijpen.

Er is dus nog steeds geen duidelijkheid. Als er ingegrepen gaat worden in de regeling, zal deze in ieder geval niet beter worden. Wellicht dat er op Prinsjesdag bekend wordt dat de BOR beperkt gaat worden. Daarom nogmaals: wacht de ontwikkelingen niet af en maak nu nog gebruik van de gunstige regeling.

Denkt u na over bedrijfsopvolging? Wilt u niet voor verrassingen komen te staan en uw onderneming zo fiscaal vriendelijk mogelijk overdragen? Neem dan contact op met één van onze specialisten!

R. (Remko) van de Craats RB
Corporate Finance Adviseur / Belastingadviseur
rvdcraats@vanreefc.nl