21 maart 2019

Op 21 maart heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media een wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo en de Regeling informatievoorziening WVO gepubliceerd in verband met het wijzigen van de aanvraagprocedure

Op 1 januari 2017 is de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo (de regeling) in werking getreden. Op grond van deze regeling ontvangen scholen in het voortgezet onderwijs subsidie voor het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers.

Momenteel dienen scholen deze bekostiging zelf aan te vragen. Om de administratieve last voor scholen te verlichten wordt deze regeling gewijzigd zodat het aanvragen van de kwartaalbekostiging vanaf 1 april 2019 niet meer nodig is. De bekostiging zal ambtshalve worden toegekend op basis van gegevens uit het Basisregister Onderwijs (BRON) en de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is mogelijk geworden door een aanpassing van BRON.

Voor deze wijziging is het ook nodig dat de Regeling informatievoorziening WVO wordt aangepast, omdat hierin is geregeld welke inschrijvingsgegevens uit BRON worden gebruikt.
Voor de tegemoetkoming in de eenmalige kosten voor de opstart van de eerste opvang blijft het indienen van een aanvraag wel noodzakelijk.

De wijziging heeft geen gevolgen voor reeds verstrekte bekostiging.

Bron: www.duo.nl

Meer nieuwsitems