18 januari 2018

In de Staatscourant van 16 januari 2018 zijn de aanpassingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs opgenomen.

Het gaat om drie wijzigingen. De eerste wijziging gaat over een aanpassing betreffende afschaffing van het verplichte gebruik van de zogenaamde ‘FSR’ (Financiële Specifieke Rijkssubsidieverantwoording) tabel in het hoger onderwijs. Hiermee werd destijds een vereenvoudiging van de verantwoording van subsidies in het jaarverslag beoogd.
De afgelopen jaren bleek echter dat deze methode de verantwoording (en de discussies van de instellingen met hun accountants) alleen maar complexer maakte. Zie voor meer achtergrondinformatie ook de Nieuwsbrief jaarverslaggeving van het ministerie van OCW van 7 juli 2017.

De tweede wijziging van de regeling heeft betrekking op een aanpassing van de toelichting inzake de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag voor alle onderwijssectoren. Uit analyses van het controleprotocol die de Inspectie van het Onderwijs deze zomer heeft uitgevoerd komt naar voren dat sommigen de regeling niet correct interpreteerden. Dit werd veroorzaakt door het begrip “meerjarenbegroting” in de toelichting onder A1. Met de aanpassing wordt het woord “meerjarenbegroting” vervangen door “kengetallen”. Hiermee wordt de onduidelijkheid weggenomen.

De derde wijziging gaat over een aanpassing met betrekking tot de wijze van opstellen en verantwoorden van de declaraties van hoger onderwijs bestuurders in het jaarverslag. Met deze aanpassing sluit de Regeling jaarverslaggeving onderwijsinstellingen aan op de afspraken uit de brieven waarmee de sectoren een handreiking doen aan de leden. Met de aanpassing is geregeld dat hogescholen de declaraties van bestuurders verantwoorden in overeenstemming met de Handreiking van de Vereniging Hogescholen (brief d.d. 3 november 2016 met kenmerk 16.4347.avw van de Vereniging Hogescholen) en dat universiteiten dit doen in overeenstemming met de Handreiking verantwoording declaraties bestuurders (brief d.d. 7 september 2016 met kenmerk VSNU 16/214 U).

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems