14 oktober 2019

In de brief waarin de minister ingaat op de financiële positie van onderwijsinstellingen, kondigt zijn ook tevens enkele aanvullende thema’s aan, waarvan in het bestuursverslag verslag gedaan moet worden. Deze zijn reeds voor het jaarverslag 2019 van kracht.

 Voor het PO en het VO zijn de volgende thema’s geïdentificeerd:

Prioriteiten PO VO
Strategisch personeelsbeleid
Onderwijsachterstanden
Passend onderwijs
Toetsing en examinering
Werkdruk √ (reeds verplicht)
Vmbo-techniek √ (reeds verplicht)
Allocatie middelen binnen het schoolbestuur

Voor het MBO wordt voor de thema’s aangesloten bij de afspraken in het bestuursakkoord:

Prioriteiten mbo
Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie
Gelijke kansen in het onderwijs
Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst

De belangrijkste thema’s voor de jaarverslagen van ho-instellingen in 2019 worden gevormd door de kwaliteitsafspraken:

Prioriteiten ho
Intensiever en kleinschalig onderwijs
Meer en betere begeleiding studenten
Studiesucces
Onderwijsdifferentiatie
Passende en goede onderwijsfaciliteiten
Verdere professionalisering van docenten

Wij adviseren u goede nota te nemen van bovengenoemde verplichte thema’s voor het bestuursverslag 2019 (en 2020)

 

Bron: www.tweedekamer.nl

Meer nieuwsitems