1 december 2021

De ontwikkelingen in de kinderopvang volgen elkaar in rap tempo op. Wij houden u op de hoogte! In dit bericht:

  • Tijdelijke maatregelen werkdruk en personeelstekorten in de kinderopvang
  • Herziening van de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO)
  • Maandelijkse gegevenslevering Belastingdienst

Tijdelijke maatregelen werkdruk en personeelstekorten in de kinderopvang

Op 29 november heeft staatssecretaris Wiersma (SZW) de tweede kamer meegedeeld dat er tijdelijke maatregelen komen vanwege de werkdruk en het personeelstekort in de kinderopvang. Daarmee lijkt de staatssecretaris gehoor te geven aan de vele signalen vanuit de sector en de uitkomsten van onderzoeken naar de werkdruk in het personeelstekort. De maatregelen bestaan uit:

  • Ruimere inzetbaarheid van medewerkers in opleiding
  • Coulance in toezicht en handhaving
  • Het stimuleren van combinatiebanen BSO / onderwijs

Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/29/kabinet-komt-met-tijdelijke-maatregelen-tegen-werkdruk-en-personeelstekorten-in-de-kinderopvang

Vanuit de praktijk merken wij dat kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen al volop samenwerken. Combinatiebanen zijn een ‘win-win’ situatie. Voor BSO-medewerkers een oplossing voor de vaak (te) kleine contracten, Voor onderwijsinstellingen een mooie manier om in tijden van personeelskrapte uitvoering te geven aan zaken als het Nationaal Programma Onderwijs. Wel merken wij dat zich als gevolg van combinatiebanen btw-risico’s voordoen. De belastingwetgeving sluit naar onze mening nog niet aan op de nieuwe realiteit van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.

Herziening van de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO)

Het kabinet heeft besloten tot een herzieningsregeling voor ouders die een te lage tegemoetkoming hebben ontvangen voor de periode(s) dat de kinderdagopvang en gastouderopvang gesloten waren vanwege het coronavirus. Het gaat om ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en om die reden de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO) hebben ontvangen. De tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag was gebaseerd op kinderopvangtoeslaggegevens waarover Belastingdienst/Toeslagen beschikte op de gehanteerde peildata. De tegemoetkoming is grosso modo gelijk aan de eigen bijdrage. Echter, sommige ouders hebben te veel tegemoetkoming gehad en sommige te weinig. Opgetreden verschillen ontstaan doordat ouders het juiste aantal uren kinderopvang en/of het inkomen – op of voorafgaand aan de peildatum – niet hebben (kunnen) doorgegeven bij Belastingdienst/Toeslagen. Dit is reden voor de staatssecretaris om de regeling te herzien.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/29/herziening-van-de-tijdelijke-tegemoetkoming-kinderopvang-ttko
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/29/bijlage-kamerbrief-2021z13213

Maandelijkse gegevenslevering Belastingdienst

Op dit moment levert 85 procent van de kinderopvangorganisaties in Nederland maandelijks (vrijwillig) opvanggegevens aan bij de Belastingdienst. Dat mag 100 procent worden, vinden BMK, BK, BOinK, SWN, Voor Werkende Ouders en het Waarborgfonds Kinderopvang. Vrijwel zeker wordt per 1 januari 2022 deze maandelijkse gegevensaanlevering verplicht. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de wettelijke verankering van deze maandelijkse gegevenslevering. Het wetsvoorstel wordt medio december in de Eerste Kamer behandeld. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, zal de verplichting om maandelijks gegevens te leveren vanaf 1 januari 2022 ingaan.

Op de website van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang vindt u nadere informatie waaronder een Q&A:
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/wp-content/uploads/2021/11/BMK_QenA_Maandelijkse-Gegevens-Aanlevering_november-2021.pdf

Heeft u vragen over één van deze thema’s of bent u op zoek naar een accountant met specifieke expertise in uw branche? Neem dan contact op met één van onze professionals!

Meer nieuwsitems