27 december 2022

Gepubliceerd:
de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen 

Op 27 december 2022 is de nieuwe ‘Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen 2022’ in de Staatscourant gepubliceerd. Deze maakt het voor de minister mogelijk om strenger op te treden als onderwijsinstellingen niet aan de wettelijke voorschriften voldoen. Dit betreft voorschriften:

  • op het gebied van de kwaliteitseisen,
  • bekostigingsvoorschriften,
  • voorschriften inzake het indienen van de jaarstukken en
  • andere wettelijke voorschriften.

De beleidsregel is op 1 januari 2023 in werking getreden.

Opschorten van bekostiging

Er wordt bij de financiële sancties onderscheid gemaakt tussen

  • enerzijds het primair en voorgezet onderwijs en
  • anderzijds het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Een belangrijke wijziging in het primair en voortgezet onderwijs is dat de mogelijkheid van het opschorten van de bekostiging is vervallen. Dit betekent dat als de instelling na een hersteltermijn alsnog niet aan de opgelegde herstelverplichting voldoet, het ministerie direct overgaat tot definitief inhouden van een deel van de bekostiging. In het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs blijft de mogelijkheid van opschorting wel gehandhaafd. Een andere belangrijke wijziging is dat bij het niet voldoen aan de herstelopdracht de sancties meer en sneller verhoogd worden.

Schema sancties onderwijsinstellingen

In onderstaand schema zijn de nieuwe sanctiestappen weergegeven met daarbij de vergelijking met de oude beleidsregel.

Inhouding bekostiging

Als er sprake is van een ‘aanwijzing’ of ‘spoedaanwijzing’ kan de minister direct overgaan tot 100% inhouding van een twaalfde deel van de jaarbekostiging. Dit is met name het geval als er sprake is van wanbeheer.

Indienen jaarstukken

Een belangrijk punt bij de totstandkoming van de beleidsregel was het feit dat deze ook gaat gelden voor het te laat indienen van de jaarstukken. Want in de praktijk komt het nogal eens voor dat de datum van 1 juli door instellingen niet gehaald wordt. Aanvankelijk was onduidelijk wanneer de minister in die gevallen over gaat tot inhouding van een deel van de bekostiging. De vrees bestond dat terstond na het verstrijken van de datum van 1 juli de minister al kon overgaan tot inhouding.

Sectorraden onderwijs

Via de sectorraden hebben wij aandacht gevraagd voor deze problematiek. In de definitieve beleidsregel is in artikel 7 vermeld dat het bevoegd gezag een redelijke termijn krijgt om de tekortkoming te herstellen. In de toelichting op artikel 7 staat dat voor het indienen van de jaarstukken deze termijn loopt tot ongeveer 20 augustus. Wij zijn met u blij met deze verduidelijking. Vanzelfsprekend adviseren wij u graag bij het nakomen van de genoemde voorschriften.

Meer nieuwsitems