10 oktober 2018

Schoolbesturen moeten beter gaan verantwoorden hoe zij hun geld uitgeven en waarom. Minister Van Engelshoven en minister Slob willen dat besturen vastleggen hoeveel geld hun scholen krijgen, hoeveel reserves er zijn en hoeveel geld er bovenschools wordt ingezet. De ministers volgen daarmee het advies van de Onderwijsraad ‘Inzicht en verantwoording van onderwijsgelden’. Ze lichten dit toe in hun brief aan de Tweede Kamer van 15 oktober 2018.

Onderwijsbesturen krijgen hun geld via de zogeheten lumpsum. Dat houdt in dat de besturen zelf kunnen bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. De bewindslieden van OCW vinden het belangrijk dat besturen zelf keuzes kunnen blijven maken met betrekking tot hun uitgaven. Ze willen de lumpsum dan ook behouden en willen voorkomen dat die verder onder druk komt als onderwijsbesturen niet goed verantwoorden waar het geld naartoe gaat.

Verantwoording

‘Als schoolbesturen niet goed uitleggen wat ze met het geld doen, kan de maatschappij het vertrouwen in het onderwijsstelsel verliezen’, vreest minister Van Engelshoven. ‘Daarom is het cruciaal om goed te laten zien wat je met het geld doet en waarom. Bij vertrouwen hoort verantwoording.’ Volgens minister Slob zijn een aantal schoolbesturen goed op weg met de verantwoording en zijn ook de sectororganisaties zich steeds meer bewust van de noodzaak om hier transparant in te zijn. ‘Maar het moet echt beter. Alle besturen moeten de wil hebben om het gesprek over hun financiële keuzes te voeren met de betrokkenen – ouders, leraren, medezeggenschapsraden, schoolleiders’, aldus de minister.

Openbaar

De ministers vragen de besturen om zo snel mogelijk aan de slag gaan met het beschikbaar maken van de gegevens. Ze gaan daarvoor een zogeheten benchmark maken, waardoor de gegevens ook tussen onderwijsbesturen en scholen vergelijkbaar zijn. Besturen die voorop lopen, kunnen het goede voorbeeld geven. Andere besturen kunnen zich optrekken aan deze voorbeelden.

De wet wordt aangepast, zodat besturen de verplichting krijgen om te laten zien hoe zij hun financiële middelen over de afzonderlijke scholen verdelen. De website waar alle jaarrekeningen van besturen (op bestuursniveau) vergelijkbaar zijn, blijft online beschikbaar. Tevens wordt doorgewerkt aan het wetsvoorstel dat publicatie van het jaarverslag van een bestuur verplicht. Slob: ‘Met de keuze voor de lumpsum hebben scholen veel vrijheid. Daarvoor mag publieke verantwoording over deze publieke middelen terugverwacht worden.’

Bron: ministerie van OCW

Meer nieuwsitems