20 juni 2016

Recent is er een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd inzake de ANBI-status van een stichting die gehandicaptenwatersportvakanties aanbiedt. De uitspraak is dat de aanbieder van deze gehandicaptenwatersportvakanties de ANBI status behouden zal. In eerste aanleg had de Rechtbank geoordeeld de ANBI status in te trekken. Hoewel uitspraken van de Rechtbank en het Gerechtshof altijd casusspecifiek moeten worden gelezen, geven bepaalde overwegingen van het Hof wel inzicht hoe een ANBI status vanuit de jurisprudentie wordt bezien.

Overwegingen ANBI-status

Enkele interessante overwegingen van het Hof vanaf sectie 4 van de gepubliceerde uitspraak:

4.3 Het Hof is, met de Rechtbank, van oordeel dat aannemelijk is dat met de activiteiten die door belanghebbende worden ontplooid, het bevorderen van het welzijn van mensen met een beperking als doel voorop staat en dat de watersportactiviteiten het middel zijn om dit doel te bewerkstelligen. […] Een en ander leidt tot de conclusie dat belanghebbende door middel van watersportactiviteiten beoogt haar doel na te streven, te weten het verbeteren van de gezondheidstoestand van mensen met een beperking en het leven van die personen draaglijker te maken

4.4 De Inspecteur heeft aangevoerd – zakelijk weergegeven – dat de watersportactiviteiten zich in niets onderscheiden van recreatie of vakantie, zaken die bij eenieder het algeheel welbevinden verbeteren. Dit brengt in het oordeel van het Hof echter geen verandering. Immers, de activiteiten van belanghebbende hebben expliciet onder meer als doel de revalidatie en het verbeteren van zelfredzaamheid van de deelnemers, doelen die normaal gesproken bij recreatie of vakantie niet in betekenisvolle mate worden nagestreefd of bereikt. Dat de deelnemers aan de watersportactiviteiten plezier beleven neemt niet weg dat die plezierige ervaring bovenal een middel is dat wordt aangewend om de door belanghebbende nagestreefde doelen te bewerkstelligen.

Enkele belangrijke bepalingen in de overwegingen van het Hof zijn dat:

  • Activiteiten hebben de doelstelling van de stichting primair voor ogen
  • Doel stichting wordt nagestreefd door middel van de watersportactiviteiten
  • De activiteiten dit expliciete doel hebben en niet bij reguliere vakanties worden aangeboden
  • Dat er ook plezier wordt beleefd is van ongeschikt belang aan de doelrealisatie van de vakanties

Uw ANBI-status en activiteiten

Het is van belang in de strategische beleidsnotities, uitwerking van de jaarplannen en communicatie naar de achterban duidelijk te zijn bij dergelijke activiteiten. Te weten bij activiteiten die ook door commerciële partijen in theorie zouden kunnen worden aangeboden. Wij denken hierbij aan:

  • hoe deze activiteiten in verhouding staan tot het doel van de stichting
  • duidelijk te maken wat het unieke en niet concurrerende karakter is van de activiteit
  • dat deze activiteit – mogelijkerwijs- mede mogelijk wordt gemaakt door giften omdat een eigen bijdrage niet kostendekkend is.

Onze ANBI specialisten kunnen u hier meer over vertellen. Neem hiervoor contact op met Arjan van der Bok.

Bron: Van Ree Accountants

Meer nieuwsitems