20 december 2018

Met dit dashboard geeft het ministerie van OCW op bestuursniveau inzicht in de meerjarige financiële gegevens uit de jaarrekeningen van alle Nederlandse onderwijsinstellingen die door het ministerie van OCW bekostigd worden. De gegevens zijn afkomstig van de input die de besturen jaarlijks via XBRL/SBR bij DUO aanleveren.

Dit dashboard maakt het eenvoudiger om informatie te krijgen over de inkomsten, de uitgaven en de vermogenspositie van de besturen en deze met elkaar te vergelijken. Het dashboard laat deze informatie ook per sector (primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) zien.

Deze gegevens kunnen dienen als basis voor het gesprek tussen onder meer besturen, leraren, studenten, ouders en leden van de medezeggenschapsraad over de financiële positie.

Met dit dashboard geeft het ministerie van OCW geen duiding aan de financiële gegevens. Voor deze duiding op stelsel- en sectorniveau verwijzen wij naar de Financiële Staat van het Onderwijs. Voor duiding op sector- en bestuursniveau verwijzen wij naar de websites van de sectororganisaties en de instellingsbesturen en naar de jaarverslagen van de besturen.

Meer informatie over de financiering van het onderwijs in Nederland vindt u op www.rijksoverheid.nl. Meer gegevens uit de jaarrekeningen vindt u in de open data van DUO. In deze versie van het dashboard heeft het ministerie van OCW de belangrijkste informatie uit de jaarrekeningen verwerkt. De overige gegevens worden verwerkt in een volgende versie van het dashboard.

Het dashboard is te vinden op: https://www.onderwijsincijfers.nl/themas/dashboard-baten-en-lasten-besturen

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems