4 juli 2022

Sinds 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Hierdoor wil de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het toezicht op zorgaanbieders verbeteren. Dit geldt voor zorgaanbieders volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Nieuw is, dat ook jeugdhulpaanbieders en onderaannemers onder de Wtza vallen. Zij krijgen er nieuwe verplichtingen bij. Een uitzondering geldt voor zorgaanbieders die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wtza bestaat hoofdzakelijk uit vier onderdelen:

 1. Meldplicht

  Deze geldt voor zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders. Behalve als u al opgenomen bent in het Landelijk Register Zorgaanbieders van het CIBG. Controleer of u in het register bent opgenomen.

 2. Vergunningsplicht

  De vergunningsplicht geldt voor zorginstellingen met meer dan 10 zorgverleners. Dat is het aantal werkzame zorgverleners inclusief zzp’ers. Deze vergunning vraagt u aan via het CIBG, dat is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. Er geldt een uitzondering van 25 zorgverleners voor eerstelijnszorg.

 3. Intern toezicht

  Hiervoor zijn zogenaamde transparantie-eisen gesteld. Deze zijn afhankelijk van het aantal zorgverleners en het type zorginstelling. Het betreft met name het aantal toezichthouders, informatieverschaffing en bezoldiging. In uw statuten moet nauwkeurig worden vastgelegd hoe uw organisatie dit geregeld heeft en hoe u aan deze verplichtingen voldoet. Uiteraard in samenhang met de Governance code zorg.

 4. Jaarverantwoording

  Zorgaanbieders zijn verplicht om jaarlijks openbaar verantwoording af te leggen over de (financiële) bedrijfsvoering. Dit gaat over:

  1. het publiceren van financiële gegevens
  2. informatie over de bedrijfsvoering en
  3. bestuursverslagen

Let hierbij op de deadline van 1 juni!

De verantwoording

De NZa houdt toezicht op de naleving. Zij richt zich met name op de aanlevering van de jaarverantwoording. Deze moet op tijd en volledig zijn.

Er is veel kritiek gekomen over deze extra administratieve lasten en verantwoording, zeker in de eerstelijns zorginstellingen. Hierover is nog veel niet duidelijk. Zo is nog niet duidelijk welke definitie van zorgaanbieder gehanteerd moet worden bij de jaarverantwoording. De wet brengt voor de jaarverantwoording grote veranderingen met zich mee. Waaronder de wellicht noodzakelijke accountantsverklaring bij uw jaarrekening en mogelijk WNT verantwoording/controle.

Het is belangrijk om na te gaan welke jaarverantwoording voor u gaat gelden. De nieuwe verantwoording gaat gelden vanaf het verslagjaar 2022; de jaarverantwoording moet dan voor 1 juni 2023 ingediend zijn. Ook is inzicht nodig in de eisen die worden gesteld aan uw bedrijfsvoering en interne beheersing. Hierop zult u uw planning- en controlcyclus moeten aanpassen. Het is het verstandig dit al in 2022 te doen.

Ons advies

Kortom, de Wtza heeft grote impact op uw organisatie. Vóor 1 juni 2023 moet de jaarverantwoording klaar zijn en moet u het toezicht geregeld hebben. Als expert in de medische branche ontzorgen wij u graag. Wij kennen de regels van de Wtza. Neem contact met ons op. Samen zorgen we ervoor dat dit goed en op tijd is afgerond. Zo weet u zeker dat u straks voldoet aan de regels die gelden in uw persoonlijke situatie.

Meer nieuwsitems