18 april 2018

In een brief gaat de minister van OCW in op de financiële positie van het groen onderwijs. De aanleiding is een rapport van de inspectie over dit onderwerp.

De inspectie schetst een zorgelijk beeld over de toekomstbestendigheid van aoc’s. Binnen het groen onderwijs slaat de daling van het aantal leerlingen en studenten eerder toe en in het mbo harder toe dan in het overige vo en mbo. Dit komt onder meer doordat (vestigingen van) aoc’s zich in niet-stedelijke gebieden bevinden. Steeds minder leerlingen en studenten kiezen voor een groene opleiding. De inspectie concludeert dat de aoc-besturen doelmatiger en creatiever moeten anticiperen op de toekomst. In de financiële plannen voor de komende jaren wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de krimp en de daarmee gepaard gaande afname van de inkomsten. In dit kader stelt de inspectie de vraag hoe de investeringsplannen voor huisvesting van in totaal circa € 125 miljoen door de aoc’s te verenigen zijn met de gevolgen van de verwachte demografische ontwikkelingen voor de sector.

De inspectie constateert dat de financiële positie van de aoc-besturen op macroniveau voldoende is (dit bleek ook uit de Financiële Staat van het Onderwijs 2016), maar dat er binnen deze groep besturen sprake is van aanmerkelijke verschillen in financiële gezondheid. Er zijn aoc-besturen die hun zaken financieel goed op orde hebben, maar ook besturen die in dat opzicht minder goed presteren Voor de komende jaren wordt er voor alle aoc’s gezamenlijk een daling van de liquiditeit en (in lichtere mate) ook van de solvabiliteit voorspeld. Dat is, in combinatie met de sterke daling van het aantal leerlingen en studenten binnen het groen onderwijs, een zorgwekkend signaal.

Naast de financiële risico’s ziet de inspectie ook risico’s voor de onderwijskwaliteit op de aoc’s. Aoc’s zijn kleinschalige instellingen met een goed en veilig zorgklimaat, waarbij de onderwijskwaliteit niet negatief afwijkt ten opzichte van het overige vo en mbo. Wel blijft de kwaliteitsborging bij veel aoc’s nog achter. In combinatie met de forse daling van het aantal leerlingen en studenten maakt dat de kwaliteit van het groen onderwijs kwetsbaar. Naar de toekomst toe vindt de inspectie het verstandig te onderzoeken of leerlingen, studenten en het afnemend bedrijfsleven in deze sector in de toekomst misschien beter af zijn met innovaties, cross-overs en doorlopende leerlijnen waarbij aoc’s en roc’s samenwerken of zich voor hun vmbo leerlingen richten op andere vo instellingen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems