12 oktober 2015

Op 30 september is in de Staatscourant een gewijzigd besluit over omzetbelasting en ontwikkelingswerk gepubliceerd. In het besluit wordt geregeld dat organisaties werkzaam op het gebied van ontwikkelingswerk onder voorwaarden met recht op aftrek van voorbelasting een btw-nultarief op hun prestaties kunnen toepassen.

Staatssecretaris Wiebes keurt in het besluit onder de volgende voorwaarden goed dat organisaties het btw-nultarief toepassen op diensten die zij verrichten aan Nederlandse ministeries of organisaties:
• de diensten worden verricht in het kader van door de organisaties uitgevoerde projecten in ontwikkelingslanden;
• de organisaties zijn aan te merken als ondernemer voor de btw-heffing;
• de plaats van de diensten is Nederland;
• het genot van de door de organisaties verrichte diensten in het kader van het uit te voeren project ligt uitsluitend in het ontwikkelingsland.

De goedkeuring kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als BuZa aan een organisatie, die hiervoor is aan te merken als ondernemer, opdracht geeft voorlichting te (doen) geven in een ontwikkelingsland over de uitbraak, verspreiding en gevolgen van tropische ziekten.

Op de volgende diensten kan de goedkeuring bijvoorbeeld geen toepassing vinden omdat het genot van die prestaties niet uitsluitend in het ontwikkelingsland ligt:
• het uitvoeren van een accountantscontrole naar de besteding van ontwikkelingsgelden;
• het geven van adviezen aan geldgevende instellingen over de vraag welke ontwikkelingswerkprojecten wél en welke projecten niet financieel kunnen worden gesteund.

Voor alle duidelijkheid wordt nog opgemerkt dat toepassing van het btw-nultarief op de diensten impliceert dat de hieraan toerekenbare voorbelasting in aftrek kan worden gebracht.

Bron: AccountWeek

Meer nieuwsitems