20 april 2020

Inleiding

Tijdens deze coronacrisis krijgt het begrip “tijdige melding betalingsonmacht” bij MKB-ondernemers veel aandacht. Ook voor u als bestuurder van een stichting of vereniging is tijdige melding van betalingsonmacht echter van groot belang. Hiermee kunt u namelijk hoofdelijke aansprakelijkheid voorkómen voor de omzetbelasting, loonheffingen en de pensioenpremies. Wij adviseren u graag zodat u zich kunt richten op uw belangrijke werk.

Wat is betalingsonmacht?

Er is sprake van betalingsonmacht als uw stichting of vereniging:

  • Niet genoeg liquide middelen heeft om de omzetbelasting, loonheffingen of pensioenpremies tijdig te voldoen;
  • Tijdelijk beschikt over te weinig liquide middelen om de omzetbelasting, loonheffingen of pensioenpremies te voldoen en het redelijkerwijs de verwachting is dat de verplichting alsnog zal kunnen worden nagekomen;
  • Wel beschikt over voldoende liquide middelen maar deze hiervoor niet aanwendt vanwege andere opeisbare betalingsverplichtingen.

In deze omstandigheden moet de “belastingschuldige” de betalingsonmacht melden aan de ontvanger.

Voor wie geldt de tijdige melding van betalingsonmacht?

Bent u bestuurder van een stichting of vereniging die is onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting (hierna: VPB), dan kunt u onder bepaalde omstandigheden als bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de verschuldigde omzetbelasting, loonheffingen en pensioenlasten. Om dit te voorkomen moet u tijdig melding doen van betalingsonmacht. De belastingdienst moet er dus tijdig van op de hoogte zijn dat uw stichting of vereniging niet kan voldoen aan de betaling.

Een belangrijke voorwaarde is dus dat uw stichting of vereniging VPB-plichtig is. Misschien heeft u hierover nog niet nagedacht. Veel stichtingen of verenigingen verrichten naast gesubsidieerde activiteiten ook meer commerciële activiteiten. VPB-plicht ligt dan al snel op de loer. Ook bij uitsluitend gesubsidieerde activiteiten kan VPB-plicht niet bij voorbaat worden uitgesloten. De praktijk leert dat VPB-navorderingen bij stichtingen en verenigingen veelvuldig voorkomen.

  • Heeft u als bestuurder in beeld of uw stichting of vereniging al dan niet VPB-plichtig is? Zo niet, win fiscaal advies in.
  • Indien uw stichting/vereniging niet VPB-plichtig is, dan is bestuurdersaansprakelijkheid vanwege niet-tijdige melding van betalingsonmacht uitgesloten. Mogelijk kunt u wel om andere redenen als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Wij nemen als uitgangspunt dat uw stichting of vereniging is onderworpen aan de heffing van VPB. Tijdige melding van betalingsonmacht is dan belangrijk.

Waarom betalingsonmacht melden?

Tijdige melding van betalingsonmacht voorkomt bestuurdersaansprakelijkheid. Is er niet tijdig of onjuist gemeld, dan kunt u alleen nog onder de aansprakelijkheid uitkomen als u aannemelijk kunt maken dat het u niet verwijtbaar is dat er geen of een onjuiste melding is gedaan.

Kunt u dat niet bewijzen dat ontstaat het “vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur”. Ook al heeft u wel behoorlijk bestuurd, een niet tijdige melding van betalingsonmacht leidt ertoe dat u aansprakelijk kunt worden gesteld!

  • Niet tijdige melding van betalingsonmacht kan leiden tot aansprakelijkstelling als bestuurder!

Wie kan betalingsonmacht melden?

Melding kan worden gedaan door de organisatie zelf of door iedere bestuurder ervan. Als één van de bestuurders tijdig heeft gemeld, dan heeft deze melding ook werking voor de andere bestuurders.

Hoe moet betalingsonmacht gemeld worden?

Het melden van betalingsonmacht gebeurt schriftelijk en is vormvrij. Wel is erg belangrijk dat u als bestuurder inzicht verschaft in de oorzaak van de betalingsproblemen. Ook een verzoek tot uitstel van betaling wordt door de belastingdienst aangemerkt als een melding van betalingsonmacht als inzage is gegeven in de oorzaak van de betalingsproblemen.

  • Vermeld bij melding van betalingsonmacht altijd de reden van de betalingsproblemen.

Wanneer moet betalingsonmacht gemeld zijn?

Betalingsonmacht dient in hoofdregel te worden gemeld uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting had moeten worden afgedragen of voldaan. Een voorbeeld:

Als stichting bent u btw-plichtig. De verschuldigde btw over het 1e kwartaal 2020 moet uiterlijk op 30 april 2020 op aangifte zijn afgedragen. Een melding betalingsonmacht moet dan uiterlijk op 14 mei 2020 zijn gedaan.

Bent u te laat met het tijdig melden van betalingsonmacht dan is het toch verstandig dit te doen. Immers, de gedane melding is dan wel tijdig voor belastingschulden die in de toekomst ontstaan.

Belangrijk: Het Ministerie van Financiën heeft op 7 april jl. bekend gemaakt dat voor de omzetbelasting en loonheffingen tijdelijk niet apart een melding betalingsonmacht hoeft te worden gedaan. Een verzoek tot uitstel van betaling wordt in dat geval aangemerkt als een tijdige melding van betalingsonmacht. Dit geldt zowel voor toekomstige als reeds verstreken aangiftetijdvakken (bron: Forum Salaris Belastingdienst).

  • Een niet-tijdige melding van betalingsonmacht heeft wel werking voor daaropvolgende belastingschulden.
  • Een tijdige melding van betalingsonmacht gaat in hoofdregel vooraf aan het verzoek tot uitstel van betaling voor de omzetbelasting en loonheffingen. Tijdelijk geldt hiervoor in verband met de coronacrisis voor de omzetbelasting en loonheffingen een uitzondering. 

Hoe lang geldt de melding betalingsonmacht?

Een melding betalingsonmacht duurt zolang de betalingsonmacht duurt. Voor nieuw ontstane schulden hoeft dus niet afzonderlijk een nieuwe melding te worden gedaan. Indien lopende betalingsverplichtingen worden hervat, gaat de belastingdienst ervan uit dat er geen sprake meer is van betalingsonmacht. Ontstaan er op een later moment opnieuw betalingsproblemen, dan dient opnieuw tijdig betalingsonmacht te worden gemeld.

Andere bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid hangt niet onlosmakelijk samen met het al dan niet tijdig doen van betalingsonmacht. Bestuurdersaansprakelijkheid kan ook om andere redenen ontstaan. Een praktijkvoorbeeld:

Stichting X draagt geen btw af. De belastingdienst stelt een boekenonderzoek in. Dit leidt tot btw-naheffingsaanslagen over de afgelopen vijf jaren. De stichting beschikt niet over de liquide middelen om de btw-schulden te voldoen.

In dit geval kan reeds geen sprake meer zijn van tijdige melding van betalingsonmacht. De belastingdienst zal de ontstane btw-vordering op verzoek niet kwijtschelden. De belastingdienst zal opzet of grove schuld aanwezig achten. Het is de bestuurder toerekenbaar dat de stichting niet heeft voldaan aan haar fiscale verplichtingen.

Bij invordering is de kans groot dat de belastingdienst de betreffende bestuurder aansprakelijk stelt. Het niet voldoen aan de fiscale verplichtingen zal mogelijk worden aangemerkt als onbehoorlijk bestuur. Dit argument wordt verstrekt als blijkt dat de bestuurder zich ook nooit in het verleden heeft laten adviseren over de fiscale positie van de stichting.

  • Voor bestuurders is het inwinnen van advies over de fiscale positie van een stichting of vereniging daarom erg belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een fiscale scan door een fiscaal adviseur.

Conclusie en advies

De praktijk leert helaas dat veel bestuurders van stichtingen en verenigingen onvoldoende hebben nagedacht over de vraag of sprake kan zijn van VPB-plicht. De fiscale positie van een stichting of vereniging dient in ieder geval bij het vaststellen van de jaarrekening een agendapunt te zijn. Als betrokken adviseur voeren wij deze discussie liever vooraf met u dan achteraf met de belastingdienst.

Veel stichtingen en verenigingen verrichten in toenemende mate commerciële activiteiten waardoor het risico op VPB-plicht alleen maar toeneemt. Ook zuiver gesubsidieerde stichtingen of verenigingen kunnen te maken krijgen met VPB-heffing.

In het geval er sprake is van VPB-plicht dan kan niet tijdige melding van betalingsonmacht leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid voor de omzetbelasting, loonheffingen en/of pensioenpremies. Niet tijdig melden van betalingsonmacht veronderstelt reeds kennelijk onbehoorlijk bestuur!

Naast een situatie van niet-tijdige melding van betalingsonmacht kan ook sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid als een stichting of vereniging door onbehoorlijk bestuur niet kan voldoen aan haar belastingverplichtingen. Daarom is het voor elke bestuurder belangrijk zich te laten adviseren over de fiscale positie van de stichting of vereniging.

Heeft u voldoende inzicht in de fiscale positie van uw stichting of vereniging? Wij houden dit graag voor u tegen het licht. Als belastingadviseurs zijn wij gespecialiseerd in advisering van stichtingen en verenigingen. Wij houden ons bezig met fiscale vraagstukken, voeren bezwaar- en beroeps-procedures en verzorgen regelmatig lezingen en cursussen.
Neem vrijblijvend contact op met Arjan van der Bok via avdbok@vanreefc.nl of Johan de Bruin via jdbruin@vanreefc.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 0343-415940.

                                                                      J. (Johan) de Bruin AA RB

   A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP    &       mr. J. (Johan) de Bruin AA RB

 

 

Deze informatie is algemeen geformuleerd. Mogelijk voerden wij recent bij uw stichting of vereniging een fiscale scan uit. Dan is de oproep om uw VPB-plicht te laten beoordelen niet voor u bedoeld. U kunt zich dan beperken tot de informatie over het tijdig doen melden van betalingsonmacht als daar sprake van is.  Deze informatie is niet bedoeld als fiscaal advies in uw persoonlijke situatie. Aan de inhoud van deze notitie kunnen geen rechten worden ontleend. Van Ree Finance Consultants aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, indirect dan wel direct, tegen gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie.

Let op: de (fiscale) maatregelen van ons Kabinet volgen elkaar in deze coronacrisis  in hoog tempo  op. Deze memo is geschreven op basis van datgene wat ons bekend is op 9 april 2020. Om recente ontwikkelingen te blijven volgen, verwijzen wij u graag naar onze website: www.vanreeaccountants.nl.

Meer nieuwsitems