28 november 2018

Graag informeren we u over de stand van zaken rondom het Erkenningspaspoort. De Commissie Normstelling heeft, na een consultatieronde in de zomermaanden, inmiddels besloten tot een aantal belangrijke wijzigingen in de Erkenningsregeling. De wijzigingen hebben betrekking op ‘integriteit’, de AVG, ‘belangenverstrengeling’, de ‘one-tier board’ en de invoering van een Erkenningspaspoort. Binnenkort zal de Commissie Normstelling de sector infomeren over de wijzigingen in de normen van de Erkenningsregeling.

Vooruitlopend daarop geven wij nu alvast een update over het Erkenningspaspoort.
In de ALV van Goede Doelen Nederland 21 juni jl. is met ruime meerderheid ingestemd met de invoering van een verplicht Erkenningspaspoort. Het voorstel voor het Erkenningspaspoort is door de Werkgroep Kengetallen van Goede Doelen Nederland en het CBF ontwikkeld. Het Erkenningspaspoort biedt transparantie in één oogopslag; begrijpelijk en relevant.

Binnen de sector bestaat één norm voor transparantie en kwaliteit en dat is de Erkenning. Bij de Erkenning hoort vanaf maart 2019 een Erkenningspaspoort. Er is een onafhankelijke toezichthouder die oordeelt over de mate waarin de verhouding tussen doelbesteding en kosten redelijk is. In de Erkenningsregeling zijn ook daarvoor handvatten opgenomen.

Een van de aanleidingen voor het Erkenningspaspoort is de wijziging in de RJ650 waarbij een herschikking van kengetallen die verantwoord dienen te worden, heeft plaatsgevonden. Zo zijn de inkomsten tegenwoordig ingedeeld naar herkomst en worden de uitgaven inzichtelijk gemaakt aan de hand van drie categorieën: doelbesteding, kosten beheer & administratie en wervingskosten. De kosten eigen fondsenwerving komen als zodanig niet meer terug. Het Erkenningspaspoort bevat de financiële kengetallen die aansluiten bij de gewijzigde RJ650 aangevuld met informatie over de missie, doelstelling en activiteiten. Het biedt op een eenduidige en neutrale wijze overzicht en inzicht in diverse aspecten van de organisatie. Het paspoort wordt door het CBF gevuld met informatie uit het jaarverslag en aanvullende kwalitatieve informatie die door jullie organisatie zelf bij het CBF is aangeleverd tijdens de Jaarlijkse Check & Reflectie. De organisatie krijgt in december 2018 de gelegenheid een feitelijke check te doen op het ingevulde paspoort. Publicatie van het paspoort vindt plaats op de website van de organisatie zelf, de website van het CBF en via goededoelen.nl.

Ontwerp, vormgeving en introductie

De Werkgroep Kengetallen en het CBF hebben de belangrijkste kengetallen bepaald. Deze kengetallen zijn kwalitatief getest bij donateurs. Op grond daarvan zijn nadere keuzes gemaakt en is een definitief format voor de kengetallen voorgelegd aan de Commissie Normstelling. In september heeft de Commissie Normstelling de kengetallen vastgesteld en besloten dat de verplichting om het Erkenningspaspoort te publiceren wordt opgenomen in de normen van de Erkenningsregeling. Vervolgens is een voorlopig ontwerp gemaakt voor het paspoort dat is getest bij een bredere groep donateurs. Uit al deze bevindingen is een definitieve vormgeving gekomen.

Het CBF is gestart met alle voorbereidingen op basis van een aantal uitgangspunten die samenhangen met de verplichting om in maart 2019 het Erkenningspaspoort te publiceren. Hierbij worden de volgende uitgangspunten, die ook tijdens de ALV van 21 juni zijn besproken, gehanteerd:

  • CBF levert aan ieder erkend goed doel het ingevulde en gevalideerde paspoort;
  • CBF vernieuwt jaarlijks de inhoud van paspoort met de nieuwste data;
  • Het paspoort mag niet worden gewijzigd;
  • Het paspoort moet zo makkelijk mogelijk te plaatsen zijn door iedere Erkende organisatie;
  • Afzender van het paspoort is het CBF, toezichthouder goede doelen (dit i.v.m. validatie van de gegevens).

Bron: Goede Doelen Nederland

Meer nieuwsitems