29 april 2023

Criteria aanvullende normatieve bekostiging

In april 2023 is de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO voor de periode 2024-2027 gepubliceerd. Dit in vervolg op de huidige regeling voor 2023. De extra gelden worden toegekend in de vorm van aanvullende normatieve bekostiging. De gelden kunt u aanvragen door een kwaliteitsagenda op te stellen en deze bij de minister in te dienen. Aan elke instelling wordt een vast bedrag ter beschikking gesteld dat afhankelijk is van:

  • het relatieve aandeel van de rijksbijdrage die de MBO-instelling ontvangt ten opzichte van de totale rijksbijdragen voor het MBO,
  • het aantal ingeschreven bekostigde studenten per 1 oktober 2022 (alleen 2024, in 2025 – 2027 is dit geen onderdeel van de berekening van de hoogte van het subsidiebedrag) en
  • de vraag of een MBO-instelling in de randstad is gevestigd of niet.

Verantwoording

Bij een nieuwe geldstroom is het altijd weer de vraag op welke manier de verantwoording plaats moet vinden. Specifieke verantwoordingsvoorwaarden vragen om een tijdige inrichting van een goede verantwoordingsstructuur en monitoring van de resultaten. Wij lichten het voor u toe.

Baten

Omdat de subsidie wordt verstrekt als aanvullende normatieve bekostiging, hoeft u geen verantwoording op te nemen in Model G1 of G2. Verwerking van de gelden in de baten wordt gedaan in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Door deze manier van toekennen is het ook duidelijker dan in de huidige periode hoe de baten moeten worden genomen. De middelen mag u besteden aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Bestuursverslag

Verantwoording wordt vooral in het bestuursverslag gedaan. In het bestuursverslag neemt elke MBO-instelling jaarlijks een verslag op van de manier waarop met de gelden en de opgestelde kwaliteitsagenda is omgegaan. Dit verslag bevat in ieder geval informatie over:

  1. Wat de inspanning is geweest en wat de voortgang is van de realisatie van de ambities en maatregelen uit de kwaliteitsagenda. Dit moet worden gerelateerd aan de beoogde einddoelen in 2027. Om de voortgang te meten moet gebruik gemaakt worden van de indicatoren uit de kwaliteitsagenda;
  2. Hoe de samenwerking met interne en externe samenwerkingspartners verloopt;
  3. Wat de uitkomst is geweest van de jaarlijkse evaluatie die verplicht moet worden uitgevoerd en waarbij interne en externe samenwerkingspartners bij betrokken moeten worden;
  4. Of en op welke wijze wordt bijgestuurd naar aanleiding van de uitkomsten van de jaarlijkse evaluatie.

XBRL

In aanvulling op de verantwoording in het bestuursverslag moet in de XBRL nog een verantwoording worden opgesteld. In XBRL zal hiervoor een format worden aangemaakt om in te vullen. MBO’s kunnen ervoor kiezen om dit format eerst in XBRL in te vullen en dit dan op te nemen in het bestuursverslag. Maar u mag in het bestuursverslag ook voor een eigen format kiezen, zodat u beter aansluit bij een vorm die goed leesbaar is voor belanghebbenden zoals studenten, ouders en personeel. Wij zijn u hiermee graag van dienst.

Meer nieuwsitems