23 juni 2022

Kwaliteitsafspraken MBO 2019 – 2022 en de begroting 2023

MBO-instellingen ontvangen jaarlijks subsidie die gebaseerd is op de Kwaliteitsafspraken die gemaakt zijn voor de periode 2019 tot en met 2022. In de loop van 2021 zijn er binnen de MBO-sector vragen ontstaan. Namelijk over hoe u moet omgaan met de middelen die worden ontvangen en hoe u ze moet verantwoorden.

MBO-raad

Wij nemen deel aan het landelijk overleg van de MBO-raad. Op basis daarvan geven wij graag antwoorden op uw vragen:

Waar bestaan de Kwaliteitsmiddelen uit

De middelen uit de kwaliteitsafspraken MBO 2019 – 2022 bestaan uit een regulier deel en een resultaatafhankelijk deel. Het reguliere deel wordt jaarlijks beschikt en uitbetaald. Het resultaatafhankelijke deel wordt toegekend en uitbetaald in het jaar volgend op de realisatie van de kwaliteitsdoelen. De realisatie moet u dan uiteraard wel aantonen.

Verantwoording in 2022

De kwaliteitsafspraken MBO 2019 – 2022 worden in 2022 afgerond. Daarbij ontstaat de vraag  hoe u het resultaatafhankelijk deel moet behandelen. Want deze gelden worden in 2023 beschikt en betaald. Vanuit OCW is voor de verantwoording van de kwaliteitsmiddelen daarom een tweesporenbeleid geformuleerd.

Het uitgangspunt is dat de onderwijsinstelling een zogenaamde bestendige gedragslijn volgt. Dat geldt voor zowel het reguliere deel als het resultaatafhankelijke deel van de middelen.

Dit betekent in het kort dat:

  1. Als de reguliere middelen uit de kwaliteitsafspraken MBO 2019 – 2022 als lumpsum worden behandeld, dat ook in 2022 moet.
  2. En als de reguliere middelen uit de kwaliteitsafspraken MBO 2019 – 2022 naar rato van de realisatie van de prestatie worden verantwoord, u deze ook in 2022 naar rato van de gerealiseerde afspraken in de baten moet opnemen.

Ook voor het resultaatafhankelijke deel geldt dezelfde lijn. Daarmee is het dus van belang om met uw instellingsaccountant af te stemmen:

  • Op welke wijze u de verantwoording vormgeeft en
  • Aan welke vereisten u moet voldoen.

Begroting 2023

Wij adviseren u om aan het begin van de begrotingscyclus voor boekjaar 2023 deze afstemming te hebben. Zodat de uitgangspunten voor uw begroting 2023 helder zijn. Zo komen de verantwoording en de bijbehorende onderbouwing voor het boekjaar 2022 op de juiste manier tot stand. Wij zijn u daarbij graag van dienst. Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems