26 juni 2018

De dagelijkse adviespraktijk leert ons dat stichtingen en verenigingen vaak het risico op btw-heffing onderschatten. Als non-profitorganisatie getypeerd worden, is onvoldoende om buiten de btw-heffing te blijven. Voor de btw is het van belang dat voor de verschillende activiteiten afzonderlijk wordt beoordeeld of er sprake is van btw-ondernemerschap en zo ja, of mogelijk een btw-vrijstelling van toepassing is. Stel daarom altijd vooraf vast op grond van welke btw-vrijstelling u buiten de btw blijft! Het gaat echter niet alleen om het beperken van fiscale risico’s, maar evenzeer om het benutten van fiscale kansen. In dit artikel gaan we nader in op zo’n kans: de beperking van btw-heffing bij de organisatie van een bijzonder evenement voor het goede doel.

Het komt voor dat een stichting of vereniging uit ideële overwegingen een bijzonder evenement voor het goede doel organiseert. Deze opbrengsten zijn in de hoofdregel onderworpen aan de heffing van btw. Dit is aan de orde als op eigen naam prestaties tegen vergoeding worden verricht, zoals bijvoorbeeld de organisatie van een galadiner met optredens van artiesten of een veiling van goederen. Kenmerkend voor een bijzonder evenement voor het goede doel is dat veelal de afnemers voor de geboden prestaties een substantieel hogere prijs betalen dan voor vergelijkbare goederen en diensten die buiten de context van het bijzondere evenement worden aangeboden.

Voor die specifieke situaties heeft de staatssecretaris van Financiën via het besluit BLKB 2013/2001M een handreiking gedaan. Goedgekeurd is dat onder de volgende voorwaarden het te onderkennen giftelement in de opbrengst van bijzondere evenementen buiten de heffing van btw blijft. De voorwaarden zijn:

  1. Aan de afnemer is kenbaar gemaakt dat de opbrengst van het evenement bestemd is voor een specifiek ‘goed doel’. Synoniem aan het begrip ‘goed doel’ is een charitatief doel. Daarvan is in elk geval sprake als het giftelement wordt afgedragen aan een ANBI.
  2. De afnemer is er nadrukkelijk op gewezen dat hij bij wijze van gift voor de aangeboden prestatie boven de normale prijs een extra bedrag betaalt. Ook de hoogte van de gift is voor de afnemer bepaalbaar.
  3. De opbrengst van het bijzondere evenement komt volledig ten goede aan het goede (charitatieve) doel. Als opbrengst wordt de behaalde omzet aangemerkt, verminderd met de directe, marktconforme, externe kosten, die gemaakt worden om het evenement te organiseren.
  4. De voor de organisator van het evenement bevoegde inspecteur, moet zich voor de aanvang van het evenement schriftelijk akkoord hebben verklaard met de goedkeuring.

Wordt aan bovengenoemde voorwaarden voldaan? Dan kan het giftelement dat onderdeel uitmaakt van de vergoeding buiten de btw-heffing blijven. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het voor de toepassing van deze goedkeuring niet van belang is of de primaire activiteiten van de stichting of vereniging al dan niet btw-vrijgesteld zijn. Besluit u als stichting of vereniging een dergelijk bijzonder evenement te organiseren, dan is het dus zaak aan de voorzijde uw zaken goed te regelen. Vooroverleg met de Belastingdienst is dan noodzakelijk om onnodige btw-heffing te vermijden.

De beperking van btw-heffing bij de organisatie van een bijzonder evenement voor het goede doel is slechts een voorbeeld van het fiscaal benutten van kansen. Een ander voorbeeld is de toepassing van de fondswervingsvrijstelling in de btw ter verkrijging van financiële steun. Maar ook hier geldt: ken aan de voorzijde de voorwaarden voor de toepassing van deze btw-vrijstelling om niet achteraf het deksel op de neus te krijgen. Het is derhalve als stichting of vereniging het overwegen waard om periodiek een QuickScan btw uit te laten voeren. Op die manier bent u fiscaal meer in control en worden kansen en bedreigingen tijdig onderkend.

 

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Belastingadviseur
avdbok@vanreefc.nl

Meer nieuwsitems