14 maart 2018

Er is een nieuwe wet die de mogelijkheden voor leerlingen die tijdelijk geen onderwijs volgen, vergroot. Deze Variawet regelt dat leerlingen in het vo met ingang van het schooljaar 2018/2019 meer maatwerk geboden kan worden. Het uitgangspunt is om leerlingen, die dat (tijdelijk) niet kunnen, toe te laten groeien naar het volgen van de volledige onderwijstijd. Leerlingen die dat (tijdelijk) niet kunnen vanwege een lichamelijke en/of psychische beperking, hebben op basis van de Leerplichtwet 1969 momenteel recht op een vrijstelling. Hiervoor doen ouders een aanvraag bij de gemeente op basis van een verklaring van een arts, waarna de gemeente deze aanvraag beoordeelt. Dit gebeurt in situaties waarin deze leerlingen wel baat kunnen hebben bij het volgen van onderwijs. De inzet van de Variawet is om deze leerlingen tijdelijk deeltijdonderwijs te laten volgen. Voor leerlingen die helemaal niet naar school kunnen, blijft echter de mogelijkheid bestaan om op basis van een verklaring van een arts volledig vrijgesteld te worden. De scholen blijven echter zelf verantwoordelijk voor het onderwijs en het ontwikkelprogramma en bieden dit aan in overleg met de ouders/verzorgers.

Voor zieke leerlingen met bijvoorbeeld migraine of griep blijft artikel 11 onder d van de Leerplichtwet van toepassing: dit blijft een vorm van geoorloofd verzuim. Op dit moment werkt de inspectie aan een beleidsregel die duidelijkheid geeft over de werkwijze om het tijdelijke deeltijd onderwijs vorm te geven in het regulier onderwijs. De Variawet is reeds in het staatsblad gepubliceerd.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems