15 december 2016

Vanaf het boekjaar 2017 zal de verslaggeving voor fondsenwervende organisaties wijzigen doordat er nieuwe Richtlijnen van kracht zullen worden. De vernieuwingen hebben onder andere tot doel meer transparantie en duidelijkheid in de verslaggeving aan te brengen.

De grootste wijzigingen zijn te verdelen in:

 • Onderscheid verslaggeving kleine en grote fondsenwervende organisaties
 • Opbouw regelgeving fondsenwervende organisaties
 • Bestuursverslag
 • Categorieën baten
 • Vergelijkende cijfers toepassing nieuwe RJ650

Onderscheid verslaggeving kleine en grote fondsenwervende organisaties

De Raad van de Jaarverslaggeving meldt hierover: Kleine fondsenwervende organisaties (categorieën A en B) kenmerken zich doordat de totale baten minder bedragen dan € 500.000. Kleine fondsenwervende organisaties (categorie A en B) kunnen volgens de erkenningsregeling hun jaarverslaggeving maken in overeenstemming met RJ650, RJ640 of RJkC1. Zij zijn volgens de erkenningsregeling vrijgesteld van het opnemen van een uitsplitsing van de kosten (model toelichting bestedingen in bijlage 3) en van het vermelden van het percentage fondsenwervingskosten. Omdat RJkC1 maar in beperkte mate is toegespitst op kleine fondsenwervende organisaties heeft de RJ besloten een specifieke richtlijn te introduceren voor kleine fondsenwervende organisaties te weten RJkC2.

Opbouw regelgeving fondsenwervende organisaties

In de nieuwe RJ650 is een duidelijke opbouw gecreëerd waarin RJ640 organisaties-zonder-winststreven de basis is van de verslaggeving waar RJ650 verder op bouwt en soms afwijkende bepalingen heeft.

Categorieën baten

De opzet van indeling van baten verandert in de nieuwe Richtlijn. De insteek is om de herkomst van de gelden in de categorie-indeling te laten terugkomen. De nieuwe opzet wordt als volgt:

 • baten van particulieren;
 • baten van bedrijven;
 • baten van loterijorganisaties;
 • baten van subsidies van overheden;
 • baten van verbonden organisaties zonder winststreven;
 • baten van andere organisaties zonder winststreven;
 • baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten;
 • overige baten.

Bestuursverslag

In de huidige situatie is er nogal eens onduidelijkheid over welke onderdelen er moeten worden opgenomen in het bestuursverslag/verslag Raad van Toezicht. Dit komt omdat in de huidige situatie wordt vermeld dat de overige regelgeving van de Richtlijnen onverkort van toepassing is tenzij er nadere bepalingen in de RJ650 zijn opgenomen. Voor de gewenste inhoud van het bestuursverslag moet er dan ook worden gekeken naar o.a. RJ400 in combinatie met RJ650.

In de nieuwe situatie is dit meer overzichtelijk beschreven daar alle voorschriften voor het bestuursverslag gebundeld zijn in de Richtlijn 650 zodat overzichtelijk is waar het bestuursverslag aan moet voldoen.

Vergelijkende cijfers toepassing nieuwe RJ650

Bij eerste toepassing van de gewijzigde RJ 650, in casus dus de jaarrekening 2017, tenzij u kiest om deze reeds vrijwillig voor de jaarrekening 2016 toe te passen, dient de presentatie van de vergelijkende cijfers in de staat van baten en lasten te worden aangepast op basis van het nieuwe model voor de staat van baten en lasten. Wij adviseren om zo veel als mogelijk voorwerk te verrichten in 2017 voor de toepassing van deze Richtlijn begin 2018 over de jaarrekening 2017 van uw fondsenwervende organisatie. Mocht u vragen hebben over de nieuwe Richtlijn kunt u deze aan uw relatiebeheerder stellen bij Van Ree Accountants of aan Carlo van Egdom via cvegdom@vanreeacc.nl.

Meer nieuwsitems