23 mei 2018

De scholen hebben zelf de ruimte om te bepalen waar zij hun geld aan uitgeven. De laatste jaren is de behoefte om inzicht te krijgen in de wijze waarop de schoolbesturen het onderwijsgeld besteden, toegenomen. Met de website waarop de financiële gegevens worden gepubliceerd, komt het ministerie aan deze vraag tegemoet. ‘Scholen gaan over het algemeen zeer goed en gedegen met hun geld om. Maar het is wel belangrijk dat ze laten zien waar het geld naartoe gaat. Door de cijfers op deze manier te presenteren, kunnen we daar als ministerie bij helpen’, aldus minister Slob.

Schoolbesturen leveren veel informatie aan bij de Rijksoverheid, waaronder de jaarrekening. Deze financiële informatie is al openbaar in grote databestanden, maar is moeilijk doorzoekbaar. Met behulp van het zogeheten Dashboard baten en lasten onderwijsbesturen is gemakkelijker te zien wat een schoolbestuur uitgeeft aan personeel of aan huisvesting, of welk bedrag er binnenkomt uit de vrijwillige ouderbijdrage. Dergelijke informatie is ook per sector (primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) inzichtelijk gemaakt op de website. Bovendien is het mogelijk schoolbesturen met elkaar te vergelijken.

Gesprek op school

Volgens minister Slob is het belangrijk dat schoolbesturen met leraren en ouders in gesprek zijn of gaan over de inkomsten en de uitgaven. De website is daarbij een hulpmiddel. Voor een medezeggenschapsraad wordt het makkelijker om het financiële plaatje van het bestuur te vergelijken met een ander bestuur, of met de hele sector. Dat kan dan de basis zijn voor een goed gesprek.

Eerste stap

De website is een eerste stap. Op deze wijze staat geen duiding van de cijfers online, omdat besturen zelf hun cijfers duiden in hun jaarverslag. Per school kunnen er omstandigheden zijn die afwijkende cijfers goed verklaren. Omdat elke school anders is, is het gesprek op de afzonderlijke scholen zo belangrijk. Voor de gehele sector staat de duiding in de ‘Financiële Staat van het Onderwijs’, die de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks uitbrengt.

In een latere fase zullen ook alle gegevens van de jaarrekening, zoals bijvoorbeeld de reserves, online worden gezet. Daarnaast moet het mogelijk worden om meerjarige vergelijkingen te maken. Ook moet de duiding uit de ‘Financiële Staat’ op de website terug te vinden zijn.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems